Quy định bảo hiểm bắt buộc năm 2016

 • 15/01/2020
Quy định bảo hiểm bắt buộc năm 2016, Bảo hiểm thất nghiệp 2016, Bảo hiểm xã hội 2016, Bảo hiểm y tế 2016

 Quy định bảo hiểm bắt buộc năm 2016

Các doanh nghiệp đều cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm trong quá trình quản lý lao động.

Hiệu lực của Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2015.  Quyết định 959 sẽ có những thay đổi về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH.

Quyết định 959/QĐ- BHXH ban hành ngày 09/09/2015 quy định cụ thể như sau:

1.    Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

 • Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 03 tháng đến 12 tháng;
 • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn đủ từ 01 tháng đế dưới 3 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chinh trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quâm, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

2.    Tỷ lệ đóng BHXH, BHTN, KPCĐ

Tỷ lệ đóng

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

DN phải đóng

18%

3%

1%

22%

Người lao động

8%

1,5%

1%

10,5%

Tổng cộng

26%

4,5%

2%

32,5%

      Trong đó:

 • Người lao động phải đóng: BHXH 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
 • Doanh nghiệp phải đóng: BHXH 18% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghiề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

      Lưu ý: Ngoài BHXH, BHYT, BHTN thì CN còn phải đóng KPCĐ 2% (Tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH và Nộp cho liên đoàn lao động Quận, huyện).

3.    Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

 • Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ: Là tiền lương ghi trong HĐLĐ

Chú ý:

 • Từ 01/01/2016 tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.
 • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khắc theo quy định của pháp luật lao động.

      Mức lương đóng tối thiểu:

 • Mức lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.
 • Người lao động đã qua học nghề (kể cả người lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phảo cao ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

    Mức tiền lương đóng tối đa:

 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng cơ sở.

4.    Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

 • Đóng hàng tháng:

       Hằng tháng, chậm nhất đền ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

 • Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoản thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

 • Đóng theo địa bàn

+ Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

+ Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

LHD Law Firm chuyên gia về tư vấn giải quyết tranh chấp lao động, việc làm 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng