4961/VPCP-QHQT 21/07/2011 V/v Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô do tổ chức AP/Mỹ viện trợ

  • 16/08/2018

Công văn số 4961/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô do tổ chức AP/Mỹ viện trợ
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 4961/VPCP-QHQT
V/v Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô do tổ chức AP/Mỹ viện trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2011
 
Kính gửi:
 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an,

Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4317/BKHĐT-KTĐN  ngày 04 tháng 7 năm 2011) về việc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô mua nhập khẩu do tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô hiệu Toyota Prado, 7 chỗ ngồi, hai cầu, mới 100%, mua nhập khẩu, trị giá không quá 45.000 USD do tổ chức phi chính phủ Atlantic Philanthropies/Mỹ viện trợ cho Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam".
2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện những việc sau:
- Bảo đảm kinh phí mua ô tô được thực hiện từ ngân sách cam kết của nhà tài trợ Atlantic Philanthropies.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản viện trợ theo quy chế hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP (để b/c);
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
(Cục Bảo trợ Xã hội);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- VPCP: BTCN, các PCN (để biết);
- Vụ TH, KTTH và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G.26
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
Nguyễn Xuân Phúc
Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CV4961VPCP.DOC (30720 Byte)
 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng