5193/VPCP-KTN 29/07/2011 V/v bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  • 16/08/2018

Công văn số 5193/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 5193/VPCP-KTN

V/v bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,

Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Điều 80 của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 3106/BCT-ATMT ngày 8 tháng 4 năm 2011), ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 748/BXD-HĐXD ngày 17 tháng 5 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1813/BTNMT-ĐCKS ngày 25 tháng 5 năm 2011) về việc bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản; đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Nội dung của công văn này thay thế điểm 2 công văn số 2066/VPCP-KTN ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

Vụ ĐP, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3), Dg (77).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CV5193VPCP.DOC (30208 Byte)
 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng