106/TB-VPCP 05/05/2011 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

  • 16/08/2018

Chưa được phân loại số 106/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 106/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
_________
 
Ngày 15 tháng 4 năm 2011, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, qua mạng trực tuyến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, đại diện lãnh đạo của các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng và các Bộ liên quan; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Dạy nghề Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Kênh truyền hình Nông nghiệp-Nông thôn VTC16 thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC...; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng đại biểu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các sở liên quan, một số huyện, thị, xã và cơ sở dạy nghề.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về kết quả năm 2010 và kế hoạch năm 2011 kế hoạch triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg và ý kiến của các Bộ, các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Sau một năm thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đôn đốc, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án, các Bộ, cơ quan Trung ương, sự quyết tâm triển khai của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và cơ sở dạy nghề đã thu được các kết quả ban đầu, cụ thể là:
Về cơ bản hoàn thành mục tiêu năm 2010 và đang khẩn trương triển khai kế hoạch 2011: Đến nay, 100% các tỉnh thành, 70% số huyện và 49% số xã  đã có Ban Chỉ đạo; gần 70% Ban Chỉ đạo ở tỉnh đã thông qua quy chế hoạt động. Dạy nghề cho khoảng 345.000 lao động nông thôn (LĐNT), tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt khoảng 70%, hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm 2010. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, đặt hàng dạy nghề, cũng như tăng cường các điều kiện để nâng cao năng lực đào tạo nghề cho LĐNT đã được triển khai tích cực.
Công tác thí điểm triển khai Đề án ở 11 tỉnh điểm và các huyện điểm, 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới đã có hiệu quả. Một số Bộ, ngành, cơ quan, địa phương cơ sở dạy nghề đã có bài học thành công ban đầu về: Công tác tuyên truyền, điều tra nhu cầu người học gắn với việc làm; dạy nghề gắn với sản xuất, quản lý, kinh doanh, xuất khẩu; thanh toán dạy nghề qua thẻ; phát triển nghề ở vùng chuyên canh, làng nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình. Bước đầu khẳng định vai trò của dạy nghề cho LĐNT đối với phát triển nguồn nhân lực nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống, phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm ở một số địa phương như: Chưa hoàn thành đủ các văn bản hướng dẫn; còn trên 30% số tỉnh, thành chưa phê duyệt Đề án cấp tỉnh, một số tỉnh chưa có phòng dạy nghề thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, chưa bố trí 01 chuyên trách quản lý dạy nghề ở huyện; còn 30% số huyện và khoảng 50% số xã chưa có Ban Chỉ đạo.
II. ĐỂ ĐẦY MẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRONG NĂM 2011 VÀ THỜI GIAN TIẾP THEO, CẦN LƯU Ý TẬP TRUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU:
1. Thống nhất mục tiêu năm 2011: Dạy nghề cho khoảng 500.000 LĐNT theo chính sách của Quyết định số 1956, trong đó ít nhất 70% có việc làm sau đào tạo; tiếp tục triển khai làm rõ mô hình thí điểm ở cấp tỉnh, huyện, xã và các mô hình đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp; tiếp tục nâng tỷ lệ đào tạo, bồi dưỡng cho 07 chức danh chuyên môn ở xã.
2. Cụ thể hóa một số chính sách và giải pháp triển khai Đề án:
- Về đối tượng tham gia Đề án: Thống nhất đối tượng lao động nông thôn thuộc hộ nghèo và cận nghèo (được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, cận nghèo năm 2011-2015) thay cho quy định đối tượng lao động nông thôn thuộc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ học nghề ngắn hạn trong Quyết định số 1956.
- Về tuổi học nghề: Ưu tiên hỗ trợ lao động trẻ trong độ tuổi lao động tham gia học nghề theo chính sách trong Quyết định 1956. Giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc cho phép những người lao động  lớn tuổi được học nghề theo chính sách trong Quyết đinj 1956 nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và trong khả năng kinh phí được bố trí.
- Mỗi tỉnh chọn xây dựng ít nhất một trung tâm dạy nghề kiểu mẫu, dạy những nghề có nhu cầu cao nhất và phổ biến nhất ở địa phương; các tỉnh phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thống nhất xây dựng dự án đầu tư từ nguồn kinh phí theo Quyết định 1956.
- Hỗ trợ đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, chủ yếu thông qua chương trình vay vốn cho học sinh, sinh viên, gắn với đào tạo theo cơ chế đặt hàng; điều chỉnh đối tượng đặt hàng trên cơ sở trước hết ưu tiên cho đối tượng trong Quyết định 1956, xem xét đặt hàng cho các đối tượng khác nếu thực tế có nhu cầu bức thiết.
- Trước tháng 6 năm 2011, kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, hoàn thành các văn bản quy định, hướng dẫn, trong đó có thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án. Gắn nội dung thực hiện Đề án với việc quy hoạch và phát triển nhân lực quốc gia và địa phương.
3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương
a) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Trình Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án.
- Trong tháng 5 năm 2011, chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương ban hành thông tư liên tịch, hướng dẫn thực hiện Đề án.
- Công bố các tiêu chí đánh giá và xét thi đua các địa phương và triển khai thực hiện đánh giá theo tiêu chí; khẩn trương phối hợp với các địa phương thực hiện triển khai xây dựng ở mỗi tỉnh ít nhất một trung tâm dạy nghề mẫu; nhân rộng kết quả mô hình tỉnh, huyện, xã điểm; phổ biến kinh nghiệm bước đầu của các điển hình tiên tiến; bảo đảm hiệu quả của Đề án bằng việc duy trì chất lượng đào tạo gắn với giới thiệu việc làm.
- Phối hợp với các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và cơ quan liên quan hoàn thành việc xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề của năm 2011 cho các đơn vị tham gia dạy nghề cho LĐNT, trong đó có việc xây dựng chương trình đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực thủy sản, đánh bắt xa bờ tăng kỹ năng nghề gắn với hiểu biết về an ninh, ứng xử ngoại giao, xử lý ảnh hưởng thời tiết, cứu nạn, cứu hộ trên biển.
- Căn cứ nhu cầu đặt hàng thực tế, tiếp tục ký hợp đồng với các cơ sở thuộc hệ thống trường nghề, các cơ sở giáo dục, đào tạo, các Hội, các cơ quan có năng lực tham gia phổ biến và dạy nghề LĐNT trong phạm vi rộng (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Kênh truyền hình nông nghiệp-Nông thôn VTC16 thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC...) tham gia Đề án.
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề năm 2011 theo Quyết định số 2331?QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010; xây dựng Chương trình mục tiêu này đến năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ.
-  Khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập các tổ công tác: Tổ công tác dạy nghề nông nghiệp, Tổ công tác tài chính và tăng cường hoạt động của Tổ công tác thông tin để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.
b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Là Tổ trưởng Tổ Công tác dạy nghề nông nghiệp.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục thí điểm dạy nghề qua thẻ, chuẩn bị sơ kết thí điểm cấp sử dụng thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn vào giao ban tháng 10 năm 2011.
- Phối hợp với các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương xây dựng thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Đề án, chú trọng hướng dẫn dạy nghề và giải quyết việc làm nông nghiệp; tham gia xây dựng chương trình hoạt động của các tổ công tác chuyên môn của Đề án.
- Căn cứ các chương trình, dự án nhằm đưa nước ta thành nước có nền nông nghiệp phát triển mạnh, quy hoạch phát triển ngành nghề, đào tạo nghề, xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp ở trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên trong đó có các nghề mới, nghề trọng điểm có hiệu quả thiết thực; chỉ đạo các trường, các hội, trung tâm, hệ thống Khuyến nông tham gia dạy nghề theo chính sách Đề án.
c) Bộ Nội vụ
Trước tháng 6 năm 2011: Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan hoàn thành việc ban hành văn bản quy định, hướng dẫn việc tổ chức và nhân sự thực hiện Đề án, bố trí đủ 01 cán bộ chuyên trách dạy nghề cho các huyện.
Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức xã.
d) Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, rà soát khả năng tham gia dạy nghề của các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn việc bổ sung dạy nghề cho các cơ sở này và các văn bản hướng dẫn đào tạo nghề LĐNT, nhất là các nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.
đ) Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng:
Chỉ đạo hệ thống dạy nghề trực thuộc Bộ tham gia Đề án, phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các Bộ liên quan xây dựng danh mục, chương trình dạy nghề phi nông nghiệp để góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong LĐNT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Bộ Công Thương, phối hợp với các Bộ liên quan và hệ thống viễn thông cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
e) Bộ Tài chính
- Là Tổ trưởng Tổ công tác tài chính.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan bố trí đủ kinh phí theo kế hoạch thực hiện Đề án; trong tháng 5 năm 2011 ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động của Đề án, trong đó có việc thí điểm thanh toán qua thẻ học nghề.
g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan: Hoàn thành Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 đến 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo nghề LĐNT hàng năm; phối hợp triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm và dạy nghề năm 2011, xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên đến 2015.
h) Bộ Thông tin và Truyền thông
- Là Tổ trưởng Tổ công tác thông tin.
- Phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể ở Trung ương, địa phương thực hiên tốt công tác tuyên truyền thực hiện Đề án; chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trong đó có Kênh truyền hình Nông nghiệp- Nông thôn VTC16 thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và các đài phát thanh và truyền hình địa phương cũng như Tổng công tác thông tin thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cho Đề án. Tổ công tác thông tin hoàn thành: Xây dựng tư liệu về dạy nghề cho LĐNT trên băng, đĩa hình; phối hợp với các địa phương hỗ trợ hoạt động dạy nghề qua truyền hình (ưu tiên các nghề đặc thù của địa phương); cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo Trung ương và báo chí kịp thời; hỗ trợ bồi dưỡng cộng tác viên về thông tin; tháng 5 năm 2011 hoàn thành cung cấp danh mục, địa chỉ các cơ sở dạy nghề có hiệu quả, gắn với giải quyết việc làm, các doanh nghiệp có hỗ trợ tốt cho công tác dạy nghề để các địa phương giới thiệu tới tất cả các xã qua truyền hình địa phương và các phương tiện báo chí khác.
i) Ngân hàng Chính sách Xã hội
Tiếp tục thực hiện chính sách cho lao động nông thôn: Vay học nghề, được hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng học nghề và làm việc ổn định ở nông thôn; vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm sau học nghề.
k) Đề nghị của Hội nông dân Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về dạy nghề cho LĐNT và xúc tiến việc làm, chỉ đạo các cơ sở dạy nghề của Hội tham gia dạy nghề; giám sát thực hiện Đề án ở các địa phương.
4. Trách nhiệm của chính quyền các địa phương
Trước tháng 6 năm 2011: Hoàn thành phê duyệt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy nghề cho LĐNT, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các phương tiện thông tin tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm, bố trí đủ nhân sự theo quy định, triển khai thí điểm, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy nghề LĐNT, thực hiện giải ngân của các cơ sở dạy nghề cho LĐNT trên địa bàn. Các địa phương phải đảm bảo 4 có: 1. Có Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã và chương trình hành động 2011-2015, hằng năm, hàng quý, báo cáo về cơ quan thường trực Đề án kết quả triển khai trên địa bàn tỉnh; 2. Có Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương, điều tra hàng năm nhu cầu học nghề của LĐNT; 3. Có danh sách các cơ sở dạy nghề của tỉnh và các tỉnh giáp ranh cần huy động tham gia để dạy nghề cho địa phương; 4. Có chương trình dạy nghề và hỗ trợ việc làm trên địa bàn qua chương trình riêng về dạy nghề cho LĐNT tiếp sóng qua truyền hình địa phương định kỳ trong tuần. Các địa phương cần đảm bảo 4 biết của người dân: 1. Người LĐNT phải biết: Địa chỉ cơ sở dạy nghề thuộc nghề mình định học là điển hình thực hiện tốt dạy nghề gắn với việc làm (địa phương có thể đăng tải trên website); 2. Người lao động nông thôn biết nội dung và chính sách hỗ trợ của Đề án qua các phương tiện thông tin và tờ thông tin gửi tới tận người dân ở xã; 3. Người LĐNT biết địa chỉ các cơ sở dạy nghề liên quan đến nghề mình muốn học; 4. Người LĐNT biết địa chỉ có thể làm việc sau khi học nghề và thu nhập khi làm việc.
III. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM TRA CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
- Trước tháng 6 năm 2011 hoàn thành bổ sung đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo, theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các tổ công tác về dạy nghề nông nghiệp, tài chính và Tổ thông tin để giúp việc Ban Chỉ đạo đồng thời chủ động đi kiểm tra ở các địa phương. Đôn đốc hoàn thành ký văn bản phối hợp, đặt hàng và bổ sung thực hiện Đề án.
- Tổ chức giao ban toàn quốc về kết quả triển khai Đề án vào tháng 7 năm 2011 với sự tham gia của lãnh đạo xã tại các huyện (kết nối qua truyền hình Internet tới được đầu cầu Hà Nội). Tháng 10 năm 2011 giao ban toàn quốc có nội dung giới thiệu các điển hình dạy nghề cho LĐNT sử dụng thẻ học nghề.
- Tháng 01 năm 2012, sơ kết thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến hết năm 2011.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Hội Nông dân Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam,
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chương trình VTC16- Đài Truyền hình
Kỹ thuật số VTC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). TR 320
   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 (Đã ký)
 
Nguyễn Hữu Vũ
Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 106VPCP.DOC (65024 Byte)
 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng