Phê Duyệt 05 Chuẩn Mực Kế Toán Công Việt Nam Giai Đoạn 1

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Phê duyệt 05 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam giai đoạn 1 (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, giai đoạn đầu tiên của việc phê duyệt 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam bao gồm:

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” (Phụ lục số 01);

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (Phụ lục 02);

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” (Phụ lục 03);

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà máy và thiết bị” (Phụ lục 04);

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” (Phụ lục 05).

Theo Quyết định 1299 / QĐ-BTC ngày 31/7/2019, từ năm 2019 đến năm 2024, Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Đề án công bố Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam nhằm đảm bảo việc ban hành Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. trong từng thời kỳ.

– Giai đoạn 1 (2019):

Xây dựng và ban hành Đề án công bố Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến tháng 9 năm 2019

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến tháng 12 năm 2019

– Giai đoạn 2 (2020-2024): Nghiên cứu, xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo lộ trình sau:

Giai đoạn 1: Thời gian thực hiện từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020:

Giai đoạn 2: Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021

Giai đoạn 3: Thời gian thực hiện từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022

Giai đoạn 4: Thời gian thực hiện từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Các giai đoạn còn lại: Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2024

Sau khi ban hành 21 tiêu chuẩn (4 giai đoạn), Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, đánh giá và lựa chọn các tiêu chuẩn còn lại trong các giai đoạn tiếp theo phù hợp với cơ chế, chính sách khu vực công sửa đổi. được thay đổi, bổ sung đồng bộ, đúng nguyên tắc của tiêu chuẩn. Trường hợp cơ chế tài chính – ngân sách chưa được điều chỉnh phù hợp, cần xác định rõ những nội dung không được áp dụng theo chuẩn mực kế toán công quốc tế. Trong các giai đoạn còn lại, các tiêu chuẩn có sự khác biệt lớn sẽ được ban hành, các tiêu chuẩn này cần được nghiên cứu và áp dụng khi có đủ điều kiện để giải quyết những khác biệt phù hợp với nền kinh tế Việt Nam.

Quyết định 1676 / QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng