Năm 2022, Tăng Tỷ Lệ Ngân Sách Để Lại Cho Tp Hcm, Giảm Cho Hà Nội

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, đến năm 2022, Quốc hội giao dự toán thu ngân sách, tỷ lệ phân bổ đối với các khoản thu phân bổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Ước tính

Thành phố Hồ Chí Minh

Hà nội

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

386.568.144

311.650.672

Thu ngân sách địa phương theo phân cấp

84.121.251

98.939.012

Chia sẻ:

   

+ Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

42.585.344

45.779.172

+ Phân bổ tổng doanh thu

196.777.800 won

165.757.000 won

Tỷ lệ điều tiết

21%

32%

Ngân sách địa phương được hưởng một phần

41.535.907

53.159.840

So với năm 2021, tỷ lệ còn lại ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 được điều chỉnh từ 18% lên 21% (tăng 3%) và của Hà Nội được điều chỉnh giảm từ 35% xuống 32%.

* Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia thu giữa các cấp ngân sách là tỷ lệ phần trăm (%) mà mỗi cấp ngân sách được hưởng trên tổng số thu phân chia giữa các cấp ngân sách. các cấp ngân sách.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 40/2021 / QH15 ngày 13/11/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng