Một Số Lưu Ý Về Hoàn Thuế Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Một số lưu ý về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, một số lưu ý về trình tự, thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Căn cứ Điểm c.2 Khoản 3 Điều 12 Thông tư 06/2021 / TT-BTC đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất để xuất khẩu và xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan. thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016 / NĐ-CP, người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan và đã nộp thuế nhập khẩu. theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan (cơ quan hải quan ấn định thuế và cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu là hai đơn vị khác nhau), trình tự thực hiện như sau:

– Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu phát sinh số thuế đề nghị hoàn:

+ Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế;

+ Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (nếu hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra trước khi hoàn thuế);

+ Khi kết thúc kiểm tra phải đưa ra kết luận riêng về số thuế được hoàn thuế theo tờ khai hải quan và số thuế được hoàn thuế theo quyết định ấn định thuế;

+ Quyết định hoàn thuế đối với số thuế mà người nộp thuế đã nộp theo tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;

+ Lập văn bản (nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, loại thuế, số thuế đề nghị cơ quan hải quan ấn định thuế hoàn thuế và lý do hoàn thuế) gửi cơ quan hải quan. ban hành quyết định ấn định thuế để xử lý hoàn thuế theo quy định.

– Cơ quan hải quan đã ra quyết định ấn định thuế có trách nhiệm:

+ Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, đối chiếu với hồ sơ ấn định thuế và các chứng từ, tài liệu có liên quan;

+ Trường hợp thông tin đầy đủ thì ra quyết định hoàn thuế. Tại phần căn cứ pháp lý, ngoài các nội dung theo quy định hiện hành, bổ sung thêm “Hoàn thuế theo đề nghị của Chi cục Hải quan … tại Công văn số …. ngày … tháng .. năm.” “.

+ Thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi có quyết định hoàn thuế, gửi 01 bản chụp quyết định hoàn thuế đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để nộp hồ sơ hoàn thuế.

Xem chi tiết tại Công văn 969 / TCHQ-TXNK ngày 01/03/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng