english
english

Mẫu Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT

  • 15/07/2019

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
Mẫu số: 02a-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
 

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT

Số:……..tháng ……. Năm.........
 

Mẫu số: 02a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Số TT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Số thẻ BHYT

Ngày, tháng, năm sinh

Nữ (x)

Số chứng minh thư

Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Đóng từ tháng, năm

Ghi chú

Tỉnh

Bệnh viện

Chức vụ

Thâm niên VK

Thâm niên nghề

Khu vực

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG

 

- Số sổ BHXH được cấp ……… sổ, Từ số …………. Đến số: ……..…..

- Số thẻ BHYT được cấp: ……….. thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh ……….thẻ.

- Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày .../.../… Đến ngày .../…/…

Phát sinh tăng

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

1. Số lao động:

 

 

2. Quỹ lương tham gia

 

 

3. Số phải đóng

 

 

4. Điều chỉnh số phải đóng

 

 

 

Cán bộ thu

Ngày … tháng … năm …..
Phụ trách thu

Người lập biểu

Ngày … tháng … năm …..
Người sử dụng lao động

 

 

Ghi chú: Mẫu 02a-TBH đơn vị sử dụng lập khi tham gia BHXH, BHYT lần đầu hoặc khi có lao động tăng mới để cấp thẻ BHYT, số BHXH.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng