Lái Xe Có Phải Ký Lại Theo Nghị Định 161?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, xét thăng hạng viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập mà người lái xe đang ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP làm việc trong Văn phòng Huyện ủy thì phải thực hiện ký lại hợp đồng lao động.

Về mẫu hợp đồng và mẫu hợp đồng đối với công việc quy định tại Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2019 / TT-BNV.

Mức lương khi ký lại hợp đồng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Về tiền lương giao kết hợp đồng lao động, đề nghị thực hiện như sau:

– Đối với trường hợp đang ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP và đang xếp lương theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP thì chuyển sang ký hợp đồng lao động mới theo các quy định của Luật này. Bộ luật lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động mới được xác định không thấp hơn mức lương hiện hưởng tại thời điểm ký hợp đồng lao động mới (mức lương hiện hưởng được xác định bằng hệ số của mức lương hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở cộng với các khoản phụ cấp trong phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật đang hưởng tại thời điểm ký hợp đồng lao động mới).

Ngoài mức lương hiện hưởng để ký hợp đồng lao động mới nêu trên, do đối tượng này không phải là cán bộ, công chức, viên chức mà thuộc đối tượng được ký hợp đồng lao động theo quy định. của Bộ luật Lao động nên tiền lương trong hợp đồng lao động mới không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (nơi đối tượng làm việc) do Chính phủ quy định tại thời điểm ký hợp đồng lao động mới.

Theo đó, nếu mức lương hiện tại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì cũng được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng (không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng).

– Đối với các trường hợp mới (sau ngày Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP có hiệu lực và chưa xếp lương theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP) thì ký hợp đồng lao động. phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động (mức lương trong hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng).

Mức lương trong hợp đồng lao động của hai đối tượng nêu trên do người có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP quyết định cụ thể, đảm bảo tương quan hợp lý giữa các đối tượng nêu trên và ký sau cho từng công việc cụ thể.

Mức tiền lương trong hợp đồng lao động khi thực hiện Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP nêu trên được dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; đồng thời, các đối tượng thôi hưởng đủ các khoản phụ cấp (bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp công tác đảng, công tác đoàn thể) kể từ ngày ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng