Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Phân Tích, Phân Loại Hàng Hóa

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức, quán triệt toàn bộ Thông tư 17/2021 / TT-BTC cho toàn thể cán bộ, công chức làm công tác phân loại hàng hóa, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định tại Thông tư 17/2021 / TT-BTC từ ngày 12/4/2021, trong đó cần lưu ý một số nội dung sửa đổi, bổ sung. bổ sung mới như sau:

Về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại

Căn cứ quy định tại điểm 1, điểm 4 khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BTC:

– Mỗi mặt hàng lập 01 phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời lập biên bản lấy mẫu hàng hóa.

– Về tài liệu kỹ thuật: trường hợp chưa có tài liệu kỹ thuật, cơ quan hải quan nêu rõ lý do tại Mục 12 Mẫu số 05 / PYCPT / 2021.

Về mẫu hàng hóa gửi đi phân tích để phân loại

Căn cứ quy định tại Mục b Mục c Điểm 1 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BTC:

– Số lượng mẫu gửi đi phân tích để phân loại phải đủ 02 mẫu và không phải lấy mẫu trong trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu.

– Cơ quan hải quan nơi yêu cầu phân tích là đơn vị gửi mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, không giao cho người khai hải quan chuyển mẫu.

Về thẩm quyền ban hành Thông báo kết quả phân loại, Thông báo kết quả phân tích có mã số hàng hóa và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Căn cứ khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BTC:

– Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ra Thông báo kết quả phân loại và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

– Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan ra Thông báo kết quả phân tích kèm theo mã số hàng hóa; Thông báo kết quả phân tích bằng mã đề xuất.

Về thời hạn ban hành thông báo

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BTC:

– Thời hạn ra Thông báo kết quả phân loại không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích tùy theo thời gian do yêu cầu của quy trình phân tích kỹ thuật hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 20 ngày. làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

– Thời hạn ra Thông báo kết quả phân tích có mã số hàng hóa là không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc vào thời gian do yêu cầu của quy trình phân tích kỹ thuật hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không. quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

Về hình thức

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BTC:

– Mẫu số 05 / PYCPT / 2021: Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

– Mẫu số 08 / TBKQPL / 2021: Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Mẫu số 09 / TBKQKT-CL-ATTP / 2021: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Mẫu số 10 / TBKQPTPL / 2021: Thông báo kết quả phân tích có mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiệu quả

Hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, mẫu hàng hóa gửi phân tích, phân loại và các biểu mẫu quy định tại Thông tư 17/2021 / TT-BTC đối với lô hàng xuất nhập khẩu. mở cửa từ 12/4/2021.

Xem chi tiết tại Công văn 1643 / TCHQ-TXNK ngày 09/04/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng