Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 18/2021 Về Thuế Xuất Nhập Khẩu

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thi hành Nghị định 18/2021 về thuế xuất nhập khẩu (Ảnh minh họa)

Đơn cử, Công văn 2687 / TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (Điều 12 Nghị định 134/2016 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 18 / 2021 / NĐ-CP):

Về gia công phần mềm gia công trong nước

Người nộp thuế (có quyền sở hữu, quyền sử dụng cơ sở sản xuất hàng hóa, máy móc, thiết bị xuất khẩu tại cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam phải thông báo về cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan ) Giao hàng hoá nhập khẩu để thuê cho tổ chức, cá nhân khác (người có quyền sở hữu, sử dụng cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị). , thiết bị tại cơ sở sản xuất trong nước sản xuất hoặc gia công lại) thực hiện theo quy định tại các Điểm a.1, a.2, a.3, Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016 / NĐ-CP nêu trên tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021 / NĐ-CP.

Người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ sở sản xuất, gia công của người nhận hợp đồng sản xuất, gia công, sản xuất, gia công lại với cơ quan hải quan để quyết toán việc sử dụng hàng hoá được miễn thuế. thuế theo quy định của pháp luật về hải quan.

Về gia công trong khu phi thuế quan và nước ngoài

– Người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ ​​toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc ở nước ngoài theo một trong các điều kiện sau đây: Trường hợp quy định tại điểm a.1 a.2, a.3 Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016 / NĐ-CP nêu tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021 / NĐ-CP được miễn thuế xuất khẩu. đối với hàng hoá nhập khẩu và bán thành phẩm được sản xuất từ ​​toàn bộ hàng hoá nhập khẩu được giao để sản xuất, gia công lại.

Trường hợp người nộp thuế giao toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức nhận sản xuất, gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc ở nước ngoài thì được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đưa về sản xuất, gia công. lại theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016 / NĐ-CP nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021 / NĐ-CP.

– Sản phẩm thuê sản xuất, gia công ở nước ngoài nhập khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016 / NĐ-CP.

Sản phẩm thuê sản xuất, gia công trong khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016 / NĐ-CP.

– Về thủ tục hải quan, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Mục I Công văn 2687 / TCHQ-TXNK.

Xem chi tiết tại Công văn 2687 / TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng