Hướng Dẫn Áp Dụng Apa Cho Các Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn áp dụng APA trong quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 45/2021 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện Điều 41 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP về áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý. thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Các nội dung khác về cơ chế APA được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 132/2020 / NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các giao dịch đề xuất áp dụng APA là các giao dịch liên kết quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020 / NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020 / NĐ-CP, các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển nhượng, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; cho vay, cho vay, dịch vụ tài chính, bảo lãnh tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển nhượng, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng các nguồn lực chung như tài sản, vốn, hoạt động lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên liên quan, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Các điều kiện giao dịch được khuyến nghị để áp dụng APA

Các giao dịch được đề xuất áp dụng APA phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

– Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế tiếp tục thực hiện trong thời gian áp dụng APA.

– Các giao dịch có cơ sở xác định bản chất của giao dịch, xác định nghĩa vụ thuế và có cơ sở phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định 132/2020 / NĐ-CP trên cơ sở thông tin và số liệu phù hợp với quy định tại điểm b khoản 6 Điều 42 Luật quản lý thuế.

– Giao dịch không bị tranh chấp, khiếu kiện về thuế.

– Các giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế, lợi dụng Hiệp định thuế.

Thông tư 45/2021 / TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư 201/2013 / TT-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng