Hợp Đồng Giới Thiệu Việc Làm

  • 26/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Số: …………………./HĐGTVL

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Tên Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng lao động:

- Đại diện là Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………..

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm........ hoặc Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.............:

- Đại diện là Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………

- Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

 

Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:

 

Điều 1. Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:

- Tổng số lao động cần tuyển và đề nghị bên B giới thiệu là:..... người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với các nội dung sau:

+ Số lao động cần tuyển: ………………………………………………………………………………………….

+ Độ tuổi: ……………………………………………………………………………………………………………

+ Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………….

+ Sức khoẻ: …………………………………………………………………………………………………………

+ Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính...): ………………..

- Các thông tin về nơi làm việc:

+ Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………………………………..

+ Thời hạn hợp đồng lao động: ……………………………………………………………………………………

+ Thời gian bắt đầu làm việc: ………………………………………………………………………………………

+ Thời gian thử việc: ………………………………………………………………………………………………..

+ Điều kiện làm việc: ………………………………………………………………………………………………..

+ Mức lương: …………………………………………………………………………………………………………

+ Các chế độ khác:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Điều 2. Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức giới thiệu việc làm, cụ thể như sau:

- Phương thức giới thiệu việc làm: …………………………………………………………………………………..

- Thời gian thực hiện: …………………………………………………………………………………………………

- Địa điểm : ……………………………………………………………………………………………………………..

- Thanh toán phí, lệ phí: ………………………………………………………………………………………………

 

Điều 3. Bên B có trách nhiệm giới thiệu việc làm theo đúng yêu cầu của bên A.

 

Điều 4. Bên A có trách nhiệm:

- Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng, nêu rõ lý do;

- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này;

- Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.

 

Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến...........

Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                       Chức vụ                                                          Chức vụ

                (Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng