Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Đăng Ký Tên Miền

  • 31/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

(Số: ……………./HĐCCDVĐKTM)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………..……………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A): ……………………..……………………..……………………..………

Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………..

Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………

Fax: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………………

Mã số thuế: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………..

Tài khoản số: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………

Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..……………………..……………..

Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..……………………….. làm đại diện.

Email: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..

Website: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………

 

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B): ……………………..……………………..……………………..…………

Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………

Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………..

Fax: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..

Mã số thuế: ……………………..……………………..……………………..……………………………………...

Tài khoản số: ……………………..……………………..……………………..……………………………………

Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..…………………………………….

Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..………………………… làm đại diện.

Email: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên A tiến hành đăng ký và duy trì cho bên B (các) tên miền sau:

Stt

Tên miền (ghi chữ IN HOA)

Số năm duy trì

1

 

……năm

2

 

……năm

 

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên B thanh toán ngay cho bên A các khoản phí sau:

STT

Khoản mục

Đơn giá (VNĐ)

Số lượng

Thời gian

Thành tiền (VNĐ)

01

Phí đăng ký tên miền cấp 3 .VN

 

….tên miền

 

 

Phí duy trì tên miền cấp 3 .VN

 

 ….tên miền

1 năm

 

02

Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN

 

…..tên miền

 

 

Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN

 

 …..tên miền

1 năm

 

Tổng tiền

 

 

Tổng tiền bằng chữ

 

 

2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên A đã thực hiện hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.

2.3.Hình thức thanh toán: 

 Trực tiếp tại địa chỉ bên A        Trực tiếp tại địa chỉ bên B         Chuyển khoản

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên A tiến hành khởi tạo tên miền cho bên B trong bản khai đăng ký tên miền kèm theo hợp đồng này.

3.2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

3.3. Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí cho bên A như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.

3.4 Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

3.5 Bên B không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: Nội dung xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Nội dung gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dung dấu trong tiếng Việt.

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền từ 1 đến 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên B.

4.2. Trong trường hợp bên B đã thanh toán cho bên A nhưng tên miền không đăng ký được, bên A có trách nhiệm hoàn lại số tiền như điều 2.1 của bản hợp đồng này cho bên B.

4.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B triển khai, giải quyết các yêu cầu kỹ thuật

4.4.  Bên A không chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bên B sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và quảng cáo.

4.5.  Chịu trách nhiệm thực hiện đăng ký tên miền, đảm bảo duy trì, an ninh, an toàn đối với các tên miền của tổ chức, cá nhân đã đăng ký trên hệ thống máy chủ tên miền của mình.

4.6.  Sau khi thanh lý hợp đồng duy trì tên miền, bên A phải thực hiện chuyển đổi việc duy trì tên miền sang nhà đăng ký mới và không được phép ngăn cản khi bên B đang sử dụng tên miền có yêu cầu.

4.7  Ngừng cung cấp dịch vụ khi bên B không đóng phí, lệ phí tên miền theo quy định.

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy hai bên cùng thống nhất bên A chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền.

5.2  Tên miền đăng ký có số lượng ký tự tối thiểu là 3, tối đa là 63 ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A đến Z, từ a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-”. Không sử dụng ký tự “-” ở đầu hoặc cuối tên miền.

5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.4. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ……… ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                       Chức vụ                                                          Chức vụ

                (Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng