Hồ sơ cho vay để trả lương ngừng hoạt động / tiếp tục sản xuất do Covid-19

  • 10/01/2022

Hồ sơ cho vay trả lương ngừng việc / khôi phục sản xuất (Ảnh minh họa)

Ngày 08/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Hướng dẫn số 6199 / HD-NHCS về việc cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất. Cụ thể, hướng dẫn về hồ sơ vay như sau:

Khách hàng kê khai, lập danh sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số lao động thôi việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

** Dành cho khách hàng vay tiền trả lương nghỉ việc

1. Hồ sơ vay lần đầu bao gồm:

– Đơn đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

– Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã / hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

+ Giấy phép kinh doanh / Giấy phép hoạt động / Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật); Giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập).

+ CMND / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng.

+ Văn bản bổ nhiệm, bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân theo quy định tại điều lệ của tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bản chính / Bản chính / bản sao có chứng thực của Giấy ủy quyền (nếu có).

– Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động và người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

2. Hồ sơ cho vay các lần tiếp theo bao gồm:

– Đơn đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

– Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

– Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động và người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nếu có sự thay đổi so với hồ sơ vay ban đầu, các giấy tờ bổ sung bao gồm:

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã / hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

+ Giấy phép kinh doanh / Giấy phép hoạt động / Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật); Giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập).

+ CMND / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng.

+ Văn bản bổ nhiệm, bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân theo quy định tại điều lệ của tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bản chính / Bản chính / bản sao có chứng thực của Giấy ủy quyền (nếu có).

** Đối với khách hàng vay vốn để trả lương cho người lao động khi khôi phục sản xuất kinh doanh

1. Hồ sơ vay lần đầu bao gồm:

– Đơn đề nghị cho vay theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg đối với khách hàng phải tạm ngừng hoạt động, Mẫu số 12c ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Danh sách người lao động tham gia BHXH theo Mẫu số 13b / 13c ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

– Lập kế hoạch hoặc phương án khôi phục sản xuất kinh doanh.

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã / hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

+ Giấy phép kinh doanh / Giấy phép hoạt động / Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật); Giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập).

+ CMND / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng.

+ Văn bản bổ nhiệm, bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân theo quy định tại điều lệ của tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bản chính / Bản chính / bản sao có chứng thực của Giấy ủy quyền (nếu có).

– Bản sao văn bản nêu rõ người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 ( đối với những khách hàng phải tạm ngừng hoạt động).

– Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, dịch vụ du lịch, lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

2. Hồ sơ cho vay các lần tiếp theo bao gồm:

– Đơn đề nghị cho vay theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg đối với khách hàng phải tạm ngừng hoạt động, Mẫu số 12c ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Danh sách người lao động tham gia BHXH theo Mẫu số 13b / 13c ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

Nếu có thay đổi so với hồ sơ vay ban đầu, bổ sung:

– Lập kế hoạch hoặc phương án khôi phục sản xuất kinh doanh.

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã / hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

+ Giấy phép kinh doanh / Giấy phép hoạt động / Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật); Giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập).

+ CMND / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng.

+ Văn bản bổ nhiệm, bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân theo quy định tại điều lệ của tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bản chính / Bản chính / bản sao có chứng thực của Giấy ủy quyền (nếu có).

– Bản sao văn bản nêu rõ người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 ( đối với những khách hàng phải tạm ngừng hoạt động).

Thời gian nhận hồ sơ vay của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/03/2022.

Xem thêm tại Hướng dẫn 6199 / HD-NHCS ngày 08/7/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng