Hồ Chí Minh hướng dẫn lập dự toán thu đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hồ Chí Minh hướng dẫn lập dự toán kinh phí công đoàn năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn những nội dung chủ yếu trong xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 như sau:

1. Xác định số tiền đoàn phí công đoàn

1.1. Nhân viên được yêu cầu đóng đoàn phí

– Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

Công đoàn cấp trên căn cứ thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định của đơn vị theo địa bàn hành chính sự nghiệp, địa bàn sản xuất kinh doanh. Số lao động của đơn vị là số lao động đang đóng bảo hiểm xã hội tính đến ngày 31/8/2021 (theo số liệu do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp) cộng (hoặc trừ) số lao động dự kiến ​​tăng thêm (hoặc giảm bớt). ) năm 2020 theo mẫu số 01 (đính kèm).

– Đối với đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở:

Công đoàn cấp trên căn cứ thống kê danh sách các doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội tính đến ngày 31/8/2021 (theo số liệu do cơ quan xếp hạng bảo hiểm xã hội cung cấp), từ đó xác định và thống kê số nhân viên tại các chi nhánh này. doanh nghiệp như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở theo mẫu số 02 (đính kèm).

Lưu ý: Số liệu tổng hợp về lao động để xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 không thấp hơn số liệu tổng hợp về lao động của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp. khớp cùng một lúc. Trường hợp đơn vị báo cáo số lượng lao động, đoàn viên giảm (từ 10% trở lên) so với số liệu báo cáo Ban Tổ chức thì phải có báo cáo giải trình, giải trình sự chênh lệch (theo số lượng người lao động). ). bằng chứng tài liệu).

1.2. Quỹ tiền lương làm căn cứ thu đoàn phí

Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2022 tại đơn vị được xác định là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 8 tháng đầu năm 2021 có xác định hệ số tăng trưởng (theo số liệu). do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp) nhân với số lao động thuộc diện đóng các khoản chi công đã xác định tại Mục 1.1.

1.3. Xác định số phí công đoàn

Dự toán doanh thu (doanh thu) thu công đoàn khu vực HCSN = Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn khu vực HCSN x 2%

Doanh thu công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh = Quỹ tiền lương làm cơ sở thu kinh phí công đoàn x 2%

Thu kinh phí công đoàn của đơn vị chưa có công đoàn = Số lao động nơi chưa có công đoàn x Tiền lương làm căn cứ thu công đoàn nơi chưa có công đoàn x 2%

* Kê khai, thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Số kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh ước tính năm 2022 là số liệu để các đơn vị làm căn cứ cập nhật số phải thu vào cột 17 – Số doanh nghiệp phải nộp trong năm (đối với những doanh nghiệp đã nộp được một năm). được kê khai trên phần mềm thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam). Khi dự toán tài chính công đoàn năm 2022 được duyệt, nếu có phát sinh tăng, giảm các khoản phải thu thì đơn vị lập báo cáo tăng / giảm tương ứng tại cột 19 – Số phải trả tăng, giảm trong năm.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi số liệu do Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tính đến ngày 31/8/2021 về số doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn Thành phố (có tổng hợp số lao động, quỹ lương, mã số). thuế doanh nghiệp) chia cho 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức để các đơn vị kê khai, phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam và Agribank Thành phố Hồ Chí Minh nhập dữ liệu vào phần mềm thu CPA tập trung.

Các công đoàn cơ sở có trách nhiệm rà soát, xác định các doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn và chưa thuộc cấp quản lý đã nhập dữ liệu vào Hệ thống thu kinh phí công đoàn tập trung qua các năm. Từ đó, tập trung phối hợp với Vietinbank và Agribank trên địa bàn nhập dữ liệu của các đơn vị chưa nhập vào hệ thống, trong đó ưu tiên nhập dữ liệu của các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Công đoàn cấp trên có trách nhiệm phân công người lao động của đơn vị hoặc thuê cộng tác viên rà soát, nhập liệu. Nội dung chi cho nhiệm vụ này thực hiện theo Công văn 392 / LDLĐ-TC ngày 01/6/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng đối với danh mục doanh nghiệp nhập từ ngày 01/6/2021.

Sau khi dữ liệu của doanh nghiệp được cập nhật vào hệ thống thu tập trung, công đoàn cấp trên cơ sở gửi thông báo cho doanh nghiệp về việc nộp 2% đoàn phí công đoàn vào tài khoản của Công đoàn Viên chức Việt Nam. mở tại Vietinbank hoặc Agribank.

2. Thu phí công đoàn

2.1. Hạn ngạch thành viên

Số đoàn viên để tính quỹ lương đóng công đoàn ngoài công đoàn là số đoàn viên thực tế đến ngày 31/8/2021, cộng (trừ) số đoàn viên dự kiến ​​tăng (hoặc giảm) trong Năm 2022.

Công đoàn cấp trên cơ sở thống kê số lượng đoàn viên công đoàn cơ sở theo khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh doanh là số đoàn viên tính đến ngày 31/8/2021, cộng (trừ) đoàn viên dự kiến. điều chỉnh tăng (hoặc giảm) năm 2022 trên mẫu số 01 (đính kèm).

2.2. Chỉ tiêu thu đoàn phí

Mức đóng đoàn phí và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn ngoài công đoàn thực hiện theo quy định chi tiết tại Điều 23 Quyết định 1908 / QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2022 tại đơn vị được xác định trên cơ sở số đoàn viên tại Mục 2.1 nhân với dự toán thu đoàn viên ngắn hạn năm 2022 và đảm bảo mức thu đoàn phí. của đoàn viên năm 2022 không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên theo báo cáo quyết toán năm 2020 được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Xem thêm tại Hướng dẫn 17 / HD-LĐLS ngày 16/8/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng