Giải Quyết Vướng Mắc Về Miễn Thuế Đối Với Hàng Gia Công Xuất Khẩu Tại Chỗ

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải quyết vướng mắc về miễn thuế đối với hàng gia công xuất khẩu tại chỗ

Giải đáp về miễn thuế hàng gia công xuất khẩu tại chỗ (Ảnh minh họa)

Theo đó, một số vướng mắc về việc miễn thuế đối với hàng gia công xuất khẩu tại chỗ đã được Tổng cục Hải quan giải đáp như sau:

Hỏi: Về việc rà soát các văn bản quy định cụ thể việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo hướng dẫn tại điểm III Công văn 2687 / TCHQ-TXNK năm 2021, khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người xuất khẩu tại chỗ phải nộp thêm chứng từ ghi rõ việc tổ chức, cá nhân đã nhận hàng tại Việt Nam. Cá nhân nước ngoài khai trên Hệ thống E-Customs V5 đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015 / NĐ-CP.

Tuy nhiên, hiện nay trên Hệ thống E-Customs V5 chưa có tab khai báo riêng cho “chứng từ chỉ định giao hàng”, người nộp thuế phải nộp chứng từ chỉ định giao hàng ở đâu?

Câu trả lời:

Tổng cục Hải quan ghi nhận nghiên cứu bổ sung các chức năng trên Hệ thống E-Customs V5.

Trong thời gian chưa bổ sung tab tờ khai riêng “văn bản chỉ định giao hàng” của tổ chức, cá nhân nước ngoài “Thông báo hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ” (Mẫu 22) trên Hệ thống E-Customs V5, người nộp thuế đính kèm các chứng từ nêu trên tại mục “Các chứng từ khác” trên Hệ thống V5 của Hải quan điện tử.

Câu hỏi: Việc theo dõi, quản lý đối với Phiếu thông báo hoàn thành tờ khai nhập khẩu tại chỗ (Mẫu 22)

Việc thông báo thông tin tờ khai hải quan sản phẩm nhập khẩu tại chỗ (Mẫu 22) được thực hiện dưới dạng bản giấy hay dạng điện tử? Trường hợp nộp trực tiếp cho công chức hải quan thì quản lý tờ khai luồng xanh như thế nào?

Câu trả lời:

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại Mục IV Công văn 2687 / TCHQ-TXNK năm 2021 theo hướng:

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ lập sổ theo dõi tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu tại chỗ. Hỗ trợ khai thác dữ liệu để lập sổ nhật ký, các đơn vị khai thác dữ liệu trên Hệ thống Hải quan điện tử V5 tại chức năng “IX. Kết nối hệ thống / I. Khai thác dữ liệu tập trung / 1. Khai thác dữ liệu tờ khai ”.

– Các Chi cục Hải quan thống kê tờ khai xuất khẩu và xuất khẩu tại chỗ trên 02 chức năng trên Hệ thống E-Customs V5, gồm: chức năng “I. Khai thác dữ liệu tập trung ”và“ H. Tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ / 1. Quản lý tờ khai quá hạn 15 ngày ”.

(Trên cơ sở cơ sở dữ liệu của hai chức năng này, các Chi cục Hải quan đã xác định tờ khai xuất khẩu tại chỗ quá hạn nhưng không có tờ khai nhập khẩu tại chỗ tương ứng).

– Chi cục Hải quan phải thường xuyên theo dõi tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu không thông báo mẫu số 22 để kịp thời phát hiện những trường hợp quá thời hạn mà người xuất khẩu chưa khai báo. người nộp thuế.

Hỏi: Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý đối với 02 trường hợp gửi mẫu 22 quá thời hạn:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan theo Mẫu số 22 Phụ lục VII Nghị định 18/2021 / NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. nhưng được gửi qua đường bưu điện. Cơ quan hải quan nhận được sau 15 ngày.

Trường hợp 2: Vụ việc đã gửi thông báo theo Mẫu số 22 nhưng thời hạn là 15 ngày.

Câu trả lời:

– Trường hợp người xuất khẩu tại chỗ đã thông báo cho cơ quan hải quan theo Mẫu số 22 Phụ lục VII Nghị định 18/2021 / NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Nhưng nếu gửi qua đường bưu điện, sau 15 ngày cơ quan hải quan mới nhận được thì căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi văn bản để xác nhận thời điểm gửi văn bản làm căn cứ xử lý về thuế.

– Trường hợp đã gửi thông báo Mẫu số 22 Phụ lục VII nhưng quá thời hạn 15 ngày thì:

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 10, điểm đ khoản 2 Điều 12, khoản 4 và khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021 / NĐ-CP, nếu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Thông quan sản phẩm Đối với sản phẩm xuất khẩu tại chỗ, cơ quan hải quan kiểm tra trên Hệ thống E-Customs V5 và xác định tờ khai xuất khẩu tại chỗ của hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu tại chỗ đã có tờ khai nhập khẩu. . Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu thì cơ quan hải quan không xử lý ấn định thuế đối với trường hợp này.

Việc xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp Mẫu số 22 được xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hỏi: Về việc theo dõi thông tin tờ khai NK tại chỗ hàng gia công, sản xuất XK, khi số lượng tờ khai XNK tại chỗ phát sinh tại các Chi cục Hải quan tăng lên thì việc lập sổ theo dõi. Việc khai báo sẽ mất nhiều thời gian, trên Hệ thống E-Customs V5 có tiêu chí hướng dẫn nhưng không có thông tin về ngày thực tế của thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ tương ứng?

Câu trả lời:

Về việc theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ hàng gia công, chế tạo xuất khẩu tại điểm b Mục IV Công văn 2687 / TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn thực hiện theo hướng: Cục Hải quan các tỉnh, thành thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ lập sổ theo dõi tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công, chế tạo xuất khẩu tại chỗ.

Đối với các đơn vị phát sinh số lượng lớn tờ khai XNK tại chỗ, trên cơ sở các tiêu chí hướng dẫn tại điểm b mục IV Công văn 2687 / TCHQ-TXNK năm 2021 nêu trên, đơn vị lập như trên. sổ theo dõi đã nêu. cơ sở kết xuất dữ liệu từ Hệ thống E-Customs V5 để xác định tờ khai xuất khẩu tại chỗ quá hạn mà không có tờ khai nhập khẩu tại chỗ tương ứng để xử lý thuế theo quy định, đồng thời đảm bảo công việc đúng quy định. lưu trữ tài liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kế toán.

Cơ sở hướng dẫn:

– Điểm g Khoản 2 Điều 10; Điểm đ Khoản 2 Điều 12; mẫu số 22 Phụ lục VII Nghị định 18/2021 / NĐ-CP;

– Khoản 3 Mục I, Mục III, Mục IV Công văn 2687 / TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021.

Xem chi tiết tại Công văn 5529 / TCHQ-TXNK năm 2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng