Đối tượng nào được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH kể từ ngày 01/01/2022?

  • 10/01/2022

Đối tượng nào được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH kể từ ngày 01/01/2022? (Hình minh họa)

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 được điều chỉnh tăng thêm 7,4% đối với các đối tượng sau:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân tỉnh Nghệ An chuyển theo Quyết định 41/2009 / QĐ-TTg chuyển đổi BHXH) bảo hiểm nông dân Nghệ An vào bảo hiểm xã hội tự nguyện); bộ đội, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

(2) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại:

– Nghị định 92/2009 / NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

– Nghị định 34/2019 / NĐ-CP sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố;

– Nghị định 121/2003 / NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

– Nghị định 09/1998 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50 / CP về sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo:

– Quyết định 91/2000 / QĐ-TTg về việc trợ cấp cho người hết tuổi lao động mà thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

– Quyết định 613 / QĐ-TTg về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế mà hết thời hạn hưởng chế độ mất sức lao động;

– Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 206-CP về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm công việc nặng nhọc, thiếu sức khỏe, già yếu phải nghỉ việc.

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT về việc sửa đổi một số chế độ chính sách đối với cán bộ phường.

(5) Quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008 / QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm phục vụ tại ngũ đã phục viên, xuất ngũ. về địa phương (được sửa đổi bởi Quyết định 38/2010 / QĐ-TTg).

(6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010 / QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác tại Là fan BTS. Lực lượng Công an nhân dân đã cho thôi quân, trở về địa phương.

(7) Bộ đội, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như bộ đội, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011 / QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp đỡ nước bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ngoài ra, các đối tượng trên nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 108/2021 / NĐ-CP và có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2.500.000 đồng / tháng.

Nghị định 108/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng