Cơ Cấu Lại Và Nâng Cao Hiệu Quả Vốn Đầu Tư Công

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua sáng 28/7, với 474/476 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Nghị quyết nhấn mạnh các mục tiêu bao trùm là: Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công, giảm tỷ trọng đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy vai trò chủ đạo của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh; tạo chuyển biến rõ nét về đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Các chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết xác định bao gồm: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021-2025 khoảng 32-34% GDP, tỷ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16-17% tổng vốn. đầu tư của xã hội. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước khoảng 28%, phấn đấu khoảng 29% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong đầu tư công. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao; số dự án hoàn thành trong kỳ đạt trên 80% tổng số vốn được giao.

Về định hướng, Nghị quyết chỉ rõ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả thiết thực. Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm, có tác động lan tỏa cao, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá trong thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, dàn trải, hạn chế tối đa các dự án khởi công mới.

Đầu tư công phải bám sát và phục vụ thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của cả nước, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch cấp quốc gia, vùng, ngành và cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ trì, tích cực và huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước bằng đầu tư công; thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược.

Đảm bảo cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, miền, lĩnh vực, trong đó ưu tiên vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, miền xuôi. đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường năng lực của hệ thống cơ sở hạ tầng để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng vốn đầu tư trung hạn từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương 1.500.000 tỷ đồng. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 1.370.000 tỷ đồng.

Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư trung hạn của ngân sách trung ương cho từng nguồn vốn để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn.

Việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo thẩm quyền quy định tại Khoản 6 Điều 51 Luật Đầu tư công.

Nghị quyết giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án dự kiến ​​đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương, Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công thời điểm Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định và chưa bố trí vốn, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​trước khi giao phương án. đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đường ven biển, Chính phủ rà soát, tính toán kỹ lưỡng việc bố trí vốn đầu tư, đưa ra các giải pháp phù hợp để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng kinh doanh dàn trải, dở dang.

Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu, đảm bảo bố trí đủ vốn thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản và vốn tạm ứng theo quy định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng