Bộ Tài Chính Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Trong Năm 2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, để các giải pháp thiết thực tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện có hiệu quả, Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2021:

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; Giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm chi cho nhân lực, an sinh xã hội, chi quốc phòng, an ninh. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ chồng chéo, kém hiệu quả, ưu tiên chi theo mức độ cấp bách, quan trọng và khả năng thực hiện trong năm 2021 để hoàn thành các đề án. các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý nguồn thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ đọng thuế.

Thực hiện quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay phải gắn với cơ cấu lại đầu tư công và định hướng huy động, sử dụng nguồn vốn này trong từng thời kỳ. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Quyết định loại bỏ các dự án không cần thiết và không hiệu quả. Bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án được bảo lãnh theo tiến độ đã ký với nhà tài trợ, khả năng đáp ứng vốn đối ứng và ngân sách. giải phóng mặt bằng, năng lực quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Không bố trí vốn vay cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật…

Trước đó, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 2276 / QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2021. Nêu rõ việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP đến năm 2021. là nhân tố quan trọng tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà phục hồi và phát triển kinh tế. kinh tế quốc dân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Vì vậy, công tác tiết kiệm và phát triển kinh tế năm 2021 cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để phục hồi và phát triển kinh tế. phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội do Quốc hội đề ra, góp phần đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 6%. 3.700 USD / người.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng