english
english

Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

  • 15/07/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

HỢP ĐỒNG
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

(Căn nhà số :............ đường...........................................................................

phường                                               quận...................................................)

 

 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

 

        BÊN A:  (Bên ủy quyền)

       

Ông:..............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................

        ..............................................................................................................

 

        Bà:.........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................

        ..............................................................................................................

 

       

 

 

 

 

 

 

        BÊN B: (Bên được quyền)

 

        Ông:.......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................

        ..............................................................................................................

       

        Bà:.........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................

        ..............................................................................................................

 

        Nguyên vào ngày ...........tháng...........năm............, Bên A có lập hợp đồng ủy quyền cho Bên B được quyền quản lý, sử dụng, sửa chữa, cho thuê (hoặc bán) căn nhà số........, đường…………………phường................. quận………….có chứng nhận của Phòng Công chứng số ....... thành phố Hồ Chí Minh vào ngày ...tháng.. năm ....

        Nay bằng hợp đồng này chúng tôi thỏa thuận như sau :

 

        Điều 1. Hai bên cùng đồng ý hủy bỏ toàn bộ và vô điều kiện hợp đồng ủy quyền nêu trên.

 

     Điều 2. Bên A cam kết chịu mọi trách nhiệm về các hành vi Bên B đã thực hiện, trong phạm vi Bên A đã ủy quyền cho Bên B trong hợp đồng trên đây.

 

Điều 3. Kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng về việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền và được Công chứng viên chứng nhận, Hợp đồng ủy quyền số.............

ngày ...............tháng...........năm............. không còn hiệu lực nữa. Đồng thời Bên A có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật.

 

       

 

 

Hợp đồng được lập thành 03 bản, mỗi bản 02 trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số.......... lưu 01 bản.

       

        Lập tại Phòng công chứng số ............ ngày..........tháng..........năm...........

 

 

BÊN A                                                         BÊN B

  (ký và ghi rõ họ và tên)                                   (ký và ghi rõ họ và tên)

 

 


Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày   15 /3 /2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng