Thuyết minh báo cáo tài chính

  • 24/09/2018

 

Bộ, (Sở): ………………………………………..
Mẫu số: B05 -H
Đơn vị: ………………………………………….
 

 

 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm:.......................
 
I.         TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương
- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : …… người
Trong đó : Hợp đồng thử việc: người
- Tăng trong năm: …… người
- Giảm trong năm: …… người
- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: ………. ………….. Đồng
Trong đó : Lương hợp đồng: …………………………… Đồng
2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
II.        CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT
STT
Chỉ tiêu
Mã số
Dư đầu kỳ
Dư cuối kỳ
A
B
1
2
3
 
 
 
 
 
 
III.      TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ
STT
Chỉ tiêu
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ khác
Tổng số
A
B
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
                       
IV.      TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH
STT
Chỉ tiêu
Số phải nộp
Số đã nộp
Số còn phải nộp
A
B
1
2
3
 
 
 
 
 
 
V.        THUYẾT MINH
1-        Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
2-        Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
VI.      NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký tên, đóng dấu)
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng