Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng

  • 24/09/2018

 

Bộ (Sở):........
 
Đơn vị :........
 
 
 
Từ ngày:.......…..Đến ngày:......................
 
Phòng ban:...............................................................................................
 
Chứng từ
Diễn giải
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Số
Ngày
Mã vật tư:......................Tên vật tư:......................................
 
 
 
 
 
 
Cộng
Tổng số
 
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập
Thủ kho
Phụ trách kế toán
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên)
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng