Phụ Lục Hợp Đồng Dịch Vụ

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………………
 

- Căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… tháng ……... năm ……………………..

- Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên …………………………………………………………………………….

 

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. năm …………….., Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.


BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà):……………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ:……………………….làm đại diện.


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số ............................... về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số …………………...., ngày ……, tháng …… năm ………

,cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                            (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng