Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

  • 10/01/2022

Theo đó, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 như sau:

(1) Việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước phải góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí kinh phí cho các lĩnh vực, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xung yếu, miền núi đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

(2) Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022 – 2024, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ / TW và Nghị quyết của Quốc hội.

Từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại ngân sách nhà nước, sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. , sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

(3) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công lập nhằm giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận dịch vụ. sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội.

(4) Tăng cường tính chủ động, gắn với chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách chi ngân sách nhà nước.

(5) Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch; từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế.

(6) Đưa tối đa chi thường xuyên vào định mức chi hành chính của các bộ, cơ quan trung ương với yêu cầu tiết kiệm triệt để; giảm chi hội nghị, hội thảo, đoàn công tác đi công tác nước ngoài; ưu tiên bố trí kinh phí cho các cơ quan tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

(7) Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện bổ sung một số nguyên tắc, tiêu chí sau:

** Tiêu chí dân số là tiêu chí chính được chia theo 4 vùng; kết hợp bổ sung các tiêu chí phù hợp với thực tế, đặc thù của từng địa phương. Cụ thể, các nguyên tắc phân vùng dân cư cụ thể như sau:

– Địa bàn đặc biệt khó khăn, bao gồm:

+ Toàn dân ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn (xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn, bản đặc biệt khó khăn khu vực I). II) Dân số các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng ven biển và hải đảo được xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền;

+ Toàn dân ở xã, phường, thị trấn thuộc khu vực III, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, đơn vị thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được điều trị. xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền;

+ Toàn bộ dân cư ở xã, phường, thị trấn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền;

– Địa bàn khó khăn, bao gồm: Dân số xã, phường, thị trấn thuộc khu vực II, vùng dân tộc thiểu số, miền núi khó khăn (không bao gồm dân số thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II) và dân số xã đảo (không kể dân số hải đảo). xã, phường, thị trấn hải đảo) theo quy định của cấp có thẩm quyền;

– Khu vực thành thị: Bao gồm dân số tại các phường, thị trấn còn lại (không bao gồm dân số tại các phường, thị trấn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt khó khăn);

– Các vùng khác còn lại: Gồm dân cư các xã còn lại;

Định mức phân bổ của ngân sách địa phương được xây dựng cho các lĩnh vực chi phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước, bảo đảm chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ và mức lương cơ sở. 1.490.000 đồng / tháng, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành, có giá trị đến ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết này (không bao gồm các chi phí phát sinh thêm để thực hiện chính sách theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 và kinh phí thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác, đánh bắt trên vùng biển xa).

Từ năm ngân sách 2022, việc ban hành và thực hiện chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật ngân sách nhà nước; Ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương sau khi sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương theo quy định mà chưa cân đối đủ nguồn để thực hiện.

Trường hợp địa phương bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng thì địa phương phải chủ động sử dụng dự toán ngân sách địa phương bao gồm dự phòng, quỹ dự phòng tài chính và các nguồn tài chính phù hợp khác. các biện pháp đã được quy định để khắc phục; trường hợp vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương thì ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương;

Trường hợp dự toán đầu tư xây dựng cơ bản trong nước (không bao gồm chi đầu tư phát triển thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến ​​thiết) và dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức năm 2022 thấp hơn dự toán năm 2021 do Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao trong phạm vi quy định tại điểm b khoản này sẽ được hỗ trợ không thấp hơn.

Đối với số hỗ trợ cân đối chi ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được chủ động bố trí cơ cấu chi ngân sách địa phương năm 2022 theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi. Đầu tư phát triển.

Nghị quyết 01/2021 / UBTVQH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng