english
english

Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

  • 15/07/2019
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
                                                                           ....., ngày      tháng     năm
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT THƯ
CHO TỔ CHỨC CHUYỂN PHÁT NƯỚC NGOÀI
                                 Kính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thông
            Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ……(Tên doanh nghiệp) đề nghị được đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho ……(Tên tổ chức chuyển phát nước ngoài) và cung cấp các nội dung thông tin sau:
Phần 1: Thông tin về doanh nghiệp nhận làm đại lý
1.Tên doanh nghiệp: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)
Tên giao dịch…
Tên viết tắt…                                                                                
2.Địa chỉ trụ sở chính…
Họ, tên người liên lạc trong doanh nghiệp…
Điện thoại… FAX…E-mail…www…
3.Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư số…do Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp ngày…/…/200….hoặc Giấy phép đầu tư số....do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày...tháng...năm...
Phần 2: Thông tin về tổ chức giao đại lý
1.Tên tổ chức: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)
Tên giao dịch…
Tên viết tắt…
Quốc tịch…
2.Địa chỉ trụ sở chính…
Họ, tên người liên lạc trong tổ chức
Điện thoại… FAX…E-mail…www…
Địa chỉ trụ sở tại Việt Nam…
Họ, tên người liên lạc trong tổ chức
Điện thoại… FAX…E-mail…www…
3.Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
 
Phần 3: Thông tin về dịch vụ
1.Các loại dịch vụ nhận làm đại lý
2. Mô tả tóm tắt dịch vụ (phạm vi cung cấp, đối tượng khách hàng, chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ và các thông tin khác)
Phần 4: Cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin cung cấp về tổ chức giao đại lý và đảm bảo cung cấp (các) dịch vụ đã nhận đại lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Phần 5: Kèm theo
- Hồ sơ đăng ký làm đại lý theo quy định
                                                
                                                                       
                                                                                                            Người lập Đơn đề nghị
                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)
 
 
Xác nhận đăng ký của Bộ Bưu chính, Viễn thông
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng