english
english

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán TEST...

  • 27/10/2021
Bộ, (Sở): ……….
Mẫu số: B06 -H
Đơn vị: …………
 
 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
Năm…………….
 
 
STT
 
Chỉ tiêu
 
Mã số
 
Tổng
 
Vật tư hàng hoá tồn kho
 
 
1
Số năm trước chuyển sang
01
 
2
Số sử dụng trong năm
02
 
...
...
 
 
II
Gía trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lập, ngày … tháng … năm …
 
Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký tên, đóng dấu)
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng