Hợp Đồng Vay Tài Sản Không Có Biện Pháp Bảo Đảm

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

              Tại Phòng Công chứng số …… tỉnh/thành phố …… (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi là:

 

Bên cho vay (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):              

Sinh ngày:             

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................... tại             

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):              

             

Bên vay (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):              

Sinh ngày:             

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................... tại             

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):              

             

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc vay tài sản với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

TÀI SẢN VAY

 

Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản vay. (Nếu tài sản là vật phải nêu rõ số lượng, chất lượng, chủng loại, trị giá...)…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

 

ĐIỀU 2

KỲ HẠN VAY

 

Kỳ hạn vay là: ....................................... kể từ ngày             

Việc vay có thể có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, nếu không có kỳ hạn thì ghi rõ không có kỳ hạn.

 

ĐIỀU 3

LÃI SUẤT VAY

 

Lãi suất vay là (Do các bên  thỏa thuận, có thể không có lãi hoặc có lãi, nếu có thì lãi suất  không được vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân hàng nhà nước quy định đối với loại cho vay tương ứng):…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 

ĐIỀU 4

MỤC ĐÍCH VAY VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN VAY

 

Mục đích vay là (Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi tài sản vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tài sản trái mục đích):………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

 

ĐIỀU 5

ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN VAY

 

Ghi rõ nghĩa vụ của bên A liên quan đến việc giao tài sản vay (số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm....)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

             

ĐIỀU 6

ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ

 

Ghi rõ các thỏa thuận về nghĩa vụ của bên B  liên quan đến việc trả nợ như trả bằng tiền hay bằng vật; trường hợp không thể trả vật; trường hợp đến hạn không trả được nợ hoặc trả không đủ; trường hợp trả nợ trước thời hạn; trường hợp đòi lại tài sản đối với hợp đồng vay không kỳ hạn có lãi hoặc không có lãi...

 

ĐIỀU 7

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN VAY

 

Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

             

ĐIỀU 8

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

             

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên ....... chịu trách nhiệm nộp. 

 

ĐIỀU 9

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 10

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản vay đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

d. Các cam đoan khác:...

 

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản vay;

c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

đ. Các cam đoan khác:...

 

ĐIỀU 11

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ              

 

                                  Bên A                                                                                                Bên B

              (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                           (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

              Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

              (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

              Tại Phòng Công chứng số .….  tỉnh/thành phố ……

              (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

              Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ...... tỉnh/thành phố ………………

 

Chứng nhận:

 

              - Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm được giao kết giữa Bên A là .......................................... và Bên B là ....................................................; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

              - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

              - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

              - Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

-       Hợp đồng này được lập thành ......... bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, ...........trang), cấp cho:

+ Bên A ......... bản chính;

              + Bên B ......... bản chính;

              + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

              Số công chứng ................................ , quyển số .............TP/CC- ...................

 

                                                                                                                                Công chứng viên

                                                                                                                      (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nguồn: Sưu tầm

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng