Hợp Đồng Sử Dụng Quyền Liên Quan Đối Với Chương Trình Phát Sóng

  • 31/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

Số: ……………………………../HĐSDQLQCTPS

 

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………

Tại: ………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………

(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày và nơi cấp)

Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại……………………….

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email: ……………………………………..

Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình : ………………………………………….

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại diện ký hợp đồng)

 

Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………

(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày và nơi cấp)

Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email: ……………………………………

 

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B tái phát sóng, định hình, sản xuất bản sao và phân phối tới công chúng chương trình phát sóng thuộc quyền sở hữu của mình  dưới đây:

Tên chương trình phát sóng: ………………………………………………………………………

(Nếu sử dụng tác phẩm của người khác để sản xuất chương trình thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc, Hợp đồng, giấy phép sử dụng tác phẩm, hợp đồng biểu diễn)

Họ và tên (những người biểu diễn, đính kèm): ………………………………………………….

Chủ sở hữu chương trình phát sóng: ……………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có)……………………….cấp  ngày ……. tháng ……… năm ………

Phạm vi sử dụng chương trình phát sóng: ……………………………………………………….

(Để tái phát sóng, sản xuất bản sao chương trình phát sóng, phân phối tới công chúng dưới hình thức bản sao, cho thuê, tải qua mạng Internet…..)

Khu vực địa lý phát hành chương trình: ……………………………………………………………

Thời lượng chương trình:…………Định dạng bản sao chương trình:………………….

Số lượng in………………bản

 

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao bản gốc chương trình phát sóng ghi  tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B vào thời gian……………………………tại địa điểm………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm, cách thức thực hiện việc chuyển giao bản gốc chương trình)

 

Điều 3: Bên B có quyền sử dụng chương trình phát sóng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này để sản xuất /phân phối chương trình trong thời hạn: ……………………………………………………

(Các bên có thể thoả thuận cụ thể về số lần sản xuất, hoặc thời hạn sản xuất chương trình)

 

Điều 4: Bên B phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả và người biểu diễn quy định tại Điều 19 và Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ

(Các bên có thể thoả thuận về việc bên A được xem trình bày và duyệt nội dung bản sao chương trình trước khi đưa sản xuất để phát hành tới công chúng)

 

Điều 5: Bên B phải thanh toán tiền bản quyền sử dụng quyền liên quan cho bên A  theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

………………………………………………………………………………………………………….

Bên B tặng bên A………….bản sao chương trình vào thời điểm thanh toán tiền sử dụng tác phẩm, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

 

Điều 6: Bên A không được chuyển các quyền quy định tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên thứ ba trong thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

 

Điều 7: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này, bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

 

Điều 8: Tất cả những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận về lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

 

Điều 9: Những sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải có sự thoả thuận bằng văn bản của hai bên.

 

Điều 10: Hợp đồng này có hiệu lực……..

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng  hoặc một ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành……………bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ………bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

 

                          BÊN A                                                           BÊN B

                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng