Hợp Đồng Thực Hành Khám Chữa Bệnh

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

………………………(1)                  HỢP ĐỒNG THỰC HÀNH KHÁM CHỮA BỆNH

 ……………………(2)                       Số: …………………/HĐTH - …………….. (3)

 

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm.......... tại..........(4), chúng tôi gồm:

BÊN A:(5)……………………………………………………………………………………………………….

Đại diện là Ông/Bà……………………………………………………………………………………….….. (6)

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….....

 

BÊN B: Ông/Bà ……………………………………………………………………………………………... (7)

Sinh ngày ......... tháng ......... năm ......... tại…………………………………….……………………...

Văn bằng chuyên môn:…………………………………………………………………………………...… (8)

Chỗ ở hiện nay:……………………………………..……………………………………………………..... (9)

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………… Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:…………………….

 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo các điều khoản sau đây:

 

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Ông/bà............ có văn bằng chuyên môn…......  được thực hành từ ngày........ tháng ........ năm ......... đến ngày ......... tháng ........ năm .........

Địa điểm thực hành:……………………………………….. (10)

Nhiệm vụ:…………………………………………………… (11)

 

Điều 2. Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc :……………………………………………….. (12)

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng thực hành.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trả phí thực hành theo thỏa thuận: (13)………….……………………………………..………………...

2. Quyền lợi:

- Được khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

- Được cung cấp phương tiện, trang bị bảo hộ làm việc gồm:………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Được hưởng các chế độ trực, độc hại (nếu có):……………………………………………………….

- Được cấp giấy xác nhận thờì gian thực hành.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác:  …………………………………………………………...............................

 

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A

1. Nghĩa vụ:

- Xác nhận quá trình thực hành theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Bản đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người tham gia thực hành đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người tham gia thực hành hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công việc …)

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người tham gia thực hành theo quy định của Pháp luật.

 

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng, những vấn đề phát sinh khác ngoài hợp đồng, kể cả việc kéo dài hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ được hai bên cùng thảo luận giải quyết (thể hiện bằng các phụ lục kèm theo hợp đồng).

- Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ......... tháng ........ năm ......... đến ngày ….. tháng ........ năm ........

- Hợp đồng này làm tại ………………, ngày ......... tháng ........ năm .........

 

    Người đề nghị thực hành                     Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

        (Ký, ghi rõ Họ và Tên)                                       (Ký, ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bênh, chữa bệnh;

(2) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

(3) Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

(4) Địa điểm ký kết hợp đồng;

(5) Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

(6) Ghi rõ họ, tên của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

(7) Họ và rên người đăng ký thực hành;

(8) Ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh;

(9) Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú;

(10) Ghi rõ tên khoa/bộ phận chuyên môn nơi thực hành;

(11) Ghi cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của người đề nghị thực hành;

(12) Ghi rõ số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần hoặc làm việc trong giờ hành chính;

(13) Ghi rõ mức phí, hình thức và thời hạn thanh toán.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng