Hợp Đồng Lắp Ráp Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

  • 26/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

(Số: ……………./HĐLRTBKHKT)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN CÓ NHU CẦU LẮP RÁP (BÊN A): …………………………………………………………………….……

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

 

BÊN NHẬN LẮP RÁP (BÊN B): ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A giao cho bên B lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật có tên là: ……………………………………….

Bao gồm những công việc cụ thể như sau: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bên A phải cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin ban đầu cùng với toàn bộ những phụ tùng của thiết bị cần lắp ráp.

1.2. Bên B có trách nhiệm lắp ráp xong thiết bị, tiến hành việc vận hành thử, bảo đảm cho bên A có thể sử dụng thiết bị vào hoạt động phục vụ sản xuất  kinh doanh.

 

ĐIỀU 2: VẬT TƯ VÀ VỐN

2.1. Những vật tư, nguyên liệu phụ phục vụ cho việc lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị máy móc do bên A có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời và đúng chất lượng, đủ số lượng cần thiết và theo nhu cầu của công việc.

2.2. Tiền vốn ứng trước phục vụ cho các hoạt động lắp ráp và vận hành bên A phải chi cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng (hoặc khi bắt đầu thực hiện hợp đồng).

Lưu ý: Những vật tư, nguyên liệu phụ bên A hiện tại không có thì có thể quy thành tiền, giao luôn cho bên B tự mua sắm đúng tiêu chuẩn, chất lượng đã thỏa thuận.

 

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

3.1. Bên B có trách nhiệm thực hiện hợp đồng lắp ráp trong thời gian là ……. ngày (tháng).

3.2. Khi tổ chức vận hành thử, bên B phải thông báo cho bên A kiểm tra trước việc lắp ráp và cùng tham gia vận hành thử (nếu là phương tiện vận tải, thiết bị cần phạm vi hoạt động lớn, bên A có trách nhiệm bố trí địa điểm vận hành thử).

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1. Bên B có trách nhiệm hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo đảm phát huy hết tính năng, tác dụng của thiết bị và những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

4.2. Việc bảo hành thiết bị các mối hàn, mối ráp do bên B chịu trách nhiệm trong thời hạn ……. tháng (nếu bên B đồng thời là người sản xuất thiết bị đó, nếu không chỉ chịu trách nhiệm bảo hành trong phạm vi các dịch vụ do bên B thực hiện).

 

ĐIỀU 5: THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN CÔNG DỊCH VỤ

5.1. Bên A có trách nhiệm thanh toán tiền công dịch vụ cho bên B tổng cộng là: …………………. (Bằng chữ: ……………………….), chia thành các đợt:

- Đợt 1: Vào ngày ………………………………………………………………………

- Đợt 2: Vào ngày ………………………………………………………………………

5.2. Phương thức thanh toán: .............................................................................

 

ĐIỀU 6: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này, sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

7.1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện, hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng, thì sẽ bị phạt tới ……… % giá trị phần hợp đồng.

7.2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành…

Mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong luật hiện hành.

 

ĐIỀU 8: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

8.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

8.2. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa tranh chấp ra Tòa án xử lý.

 

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……. tháng …… năm …….. đến ngày …… tháng …….. năm ………..

- Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên …. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                       Chức vụ                                                          Chức vụ

                (Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng