Hợp Đồng Gửi Tiền Của Quỹ Tích Lũy Trả Nợ Nước Ngoài

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG MẪU TIỀN GỬI

Số:        /QTL/BTC

Căn cứ:

• Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 và Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 về việc thi hành Bộ luật Dân sự;

• Nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày     tháng    năm   , tại Bộ Tài chính, chúng tôi gồm:

1. BÊN GỬI TIỀN (Sau đây gọi là Bên A): Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.22202828             Fax: 04.22208020

Đại diện:

Chức vụ:

2. BÊN NHẬN TIỀN GỬI (Sau đây gọi là Bên B): …

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện:

Chức vụ:

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng tiền gửi với các điều khoản như sau:

Điều 1. Định nghĩa

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “Hợp đồng” được hiểu là Hợp đồng tiền gửi hoặc ủy thác đầu tư.

1.2. “Số tiền gửi” được hiểu là khoản tiền gốc mà Bên A gửi cho Bên B nhận tiền gửi.

1.3. “Lãi suất tiền gửi” được hiểu là mức lãi suất mà Bên B phải trả cho Bên A trong thời gian nhận tiền gửi.

1.4. “Thời hạn tiền gửi” được hiểu là khoảng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng tính từ khi Bên A giao cho Bên B đến khi đáo hạn.

1.5. “Thời gian gửi” là thời gian Bên B nhận được vốn trong tài khoản đến khi đáo hạn hoặc đến ngày rút vốn trước hạn theo quy định tại điểm 6.1 của hợp đồng này.

1.6. “Tiền lãi từ việc gửi tiền” được hiểu là khoản tiền mà Bên B phải trả cho Bên A trên cơ sở số tiền gửi, lãi suất tiền gửi và thời gian gửi tiền thực tế.

1.7. “Tài khoản tiền gửi” được hiểu là tài khoản mà Bên B mở cho Bên A khi nhận số tiền gửi được chuyển về từ tài khoản tiền gửi.

Điều 2. Nội dung gửi

Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý gửi số tiền ghi tại điều 3.1 của Hợp đồng cho Bên B thực hiện việc quản lý và đầu tư dưới hình thức đầu tư tiền gửi hoặc các hoạt động kinh doanh ngân hàng khác và Bên B phải trả tiền tiền gửi cho Bên A theo quy định tại điểm 5.1 của hợp đồng này.

Điều 3. Số tiền, thời hạn, lãi suất

3.1. Số tiền gửi: …………………… Bằng chữ: ………………………………

3.2. Thời hạn gửi: …………….

Ngày hiệu lực: ………………..

Ngày hết hạn: ……………….

3.3. Lãi suất gửi: …………………. Lãi suất được tính trên cơ sở số ngày thực tế trong năm.

Điều 4. Thanh toán gốc và lãi

4.1. Tiền lãi sẽ được thanh toán một lần cùng với số tiền gửi khi đến hạn.

Số tiền lãi tiền gửi được tính theo công thức:

Số tiền lãi tiền gửi

=

Số tiền gửi x lãi suất x số ngày gửi thực tế

364/365 (ngày)

4.2. Trường hợp đến ngày đến hạn tiền gửi mà Bên A chưa có nhu cầu sử dụng số tiền gốc và lãi tiền gửi, Bên B sẽ chủ động nhập lãi vào gốc và chuyển sang kỳ hạn tiếp theo tương ứng với kỳ hạn gửi cũ. Lãi suất gửi của kỳ hạn tiếp theo do hai bên thỏa thuận.

4.3. Vào ngày đến hạn mà Bên A có văn bản thông báo cho Bên B về việc không gửi, Bên B sẽ chuyển trả số tiền gốc và lãi vào Tài khoản Quỹ Tích lũy trả nợ nước ngoài của Bộ Tài chính, số …………………… tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoặc tài khoản theo chỉ dẫn của Bên A.

Điều 5. Rút vốn gửi trước hạn và lãi suất rút trước hạn

5.1. Trường hợp có nhu cầu rút vốn trước hạn (một phần hoặc toàn bộ), Bên A thông báo trước cho Bên B ít nhất 03 (ba) ngày làm việc.

5.2. Đối với số tiền gửi rút trước hạn: Bên A được hưởng lãi suất rút trước hạn tính trên số ngày thực tế đã gửi đối với số tiền thực rút. Cụ thể:

- Đối với số tiền rút trước hạn đã gửi dưới ………….. tháng, Bên A được hưởng lãi suất …………… %/năm.

- Đối với số tiền rút trước hạn đã gửi từ ………. tháng đến dưới ……………… tháng, Bên A được hưởng lãi suất …………..%/năm.

5.3. Đối với số tiền còn lại cho tới hạn thanh toán: Bên A được hưởng lãi suất gửi ghi tại điều 3.3. Hợp đồng này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin liên quan đến khoản tiền gửi.

- Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi.

- Thực hiện đúng cam kết tại Hợp đồng này.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Mở tài khoản tiền gửi cho Bên A.

- Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi.

- Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến khoản tiền gửi theo yêu cầu của Bên A.

- Thực hiện đúng cam kết tại Hợp đồng này.

Điều 7. Điều khoản chung

7.1. Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã quy định trong Hợp đồng này. Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì phải thông báo cho nhau biết để cùng bàn bạc, tìm biện pháp xử lý thích hợp.

7.2. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết và coi như được thanh lý khi Bên B trả đầy đủ gốc và lãi cho Bên A.

7.3. Hồ sơ này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ hai (02) bản, Bên B giữ hai (02) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

  

Nguồn:  Thông tư 54/2009/TT-BTC

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng