Hợp Đồng Đăng Ký Giao Dịch Trực Tuyến

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Số ………/……..

Hôm nay, ngày…tháng…năm..., tại.....................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Khách hàng:

Họ và tên:……………………............................Giới tính:.....................................................................

Ngày sinh:……………….………Nơi sinh:............................................................................................

Số chứng minh thư/ Hộ chiếu:….....................….. Ngày cấp…….….. Nơi cấp…..................................

Quốc tịch: …...................................................... Cư trú tại Việt Nam: Có/Không

Số an sinh xã hội (dành cho Ngoại kiều):.............................................................................................

Địa chỉ nơi ở: ...................................................................................................................................

Nơi công tác: ....................................................................................................................................

Điện thoại cơ quan: …………………………….…….. Fax:…………………………. Email .......................

Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại CTCK: ....................................................................................

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch tại CTCK…………...Số…………… ngày… tháng…năm ………

Số tài khoản mở tại Ngân hàng: ..............................................................……….................................

 

2. Công ty chứng khoán:

Tên công ty: .....................................................................................................................................

Trụ sở chính: …................................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………… Fax:……………………………………...............................

Website:……………………………………………………………………………………...............................

Giấy CNĐKKD số ……………………..………………. do ………………………… cấp ngày ....................

Giấy phép HĐKDCK số …………………………….……. do UBCKNN cấp ngày .....................................

Người đại diện …………………………..……………… Chức vụ ...........................................................

 

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi Bên, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản dưới đây:

 

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Giao dịch trực tuyến ………………………………………………………………………………………………

Dịch vụ giao dịch trực tuyến ……………………………………………….…………………………………….

Các thuật ngữ khác cần giải thích cho khách hàng được rõ.

 

Điều 2. Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

Điều kiện đối với khách hàng: thanh toán phí dịch vụ, ………

Điều kiện đối với công ty chứng khoán: phải có đủ hệ thống có sở, đội ngũ nhân viên chuyên môn, …..

Điều 3. Phí dịch vụ

Bảng phí dịch vụ theo các cấp độ.

 

Điều 4. Phương thức giao dịch

- Điện thoại: Số điện thoại đặt lệnh, …

- Internet: Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, …

 

Điều 5. Ủy quyền giao dịch

- Tên người được ủy quyền: ………………………………………………………………………...…………

- Số CMND: ………………………………………………………………………………………..………………

- Địa chỉ: ………………………….…………………………………………………………...……………………

- Số điện thoại: ……………………………………………………………....……………………………………

 

Điều 6. Thông tin cần bảo mật

- Thông tin cá nhân: Tên, số điện thoại, tài khoản, …

- Những thông tin khác: …..

 

Điều 7. Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến

Nêu rõ trong Bản công bố rủi ro - gửi kèm.

 

Điều 8. Cam kết của khách hàng

Tôi đã tìm hiểu đầy đủ về dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty, tôi ý thức được những rủi ro liên quan.

Tôi tự nguyện tham gia đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Tôi cam kết thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Công ty chứng khoán và pháp luật hiện hành.

 

Điều 9. Cam kết của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán đảm bảo cung cấp thuận tiện, đầy đủ an toàn Dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng …..

 

Điều 10. Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Theo quy định cụ thể của Hợp đồng này: …………..……………………………………….............................

Theo quy định pháp luật liên quan: …………………………………………………………..……………………..

 

Điều 11. Hiệu lực Hợp đồng

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …………………………………………………..................................

- Trường hợp chấm dứt hợp đồng ………………………………………………………...................................

Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

 

                    KHÁCH HÀNG                              TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

                (Ký và ghi rõ họ tên)                                     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng