Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phiếu

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

(Số: ……………./HĐCNCP)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): …………………………………………………………………………..

Là cổ đông của: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………..

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: …………………………………………….……… cấp ngày ….. tháng …. năm ……

Tại: ………………………………………………………………………………….……………………………..

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………….. tại Ngân hàng ……………………………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………………………………………………… Sinh năm: ……………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): …………………………………………………………………..

Là cổ đông của: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………..

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: …………………………………………….……… cấp ngày ….. tháng …. năm ……

Tại: ………………………………………………………………………………….……………………………..

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………….. tại Ngân hàng ……………………………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………………………………………………… Sinh năm: ……………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………………….

 

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Đối tượng và nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B …………..... mệnh giá ....................../cổ phần, là loại cổ phần được phát hành ................ và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của một cổ đông trên số ............................... cổ phần nêu trên.

 

Điều 2: Giá trị hợp đồng

Giá thực hiện giao dịch: ………………………………………………………………………………………...

Số lượng giao dịch: …………………………………………………………………………………………......

Tổng giá trị hợp đồng: …………………………………………………………………………………………..

 

Điều 3: Thanh toán

Bên B sẽ thanh toán cho số tiền tương đương ……… % giá trị hợp đồng để đặt cọc ngay sau khi ký hợp đồng này.

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền còn lại tương đương với ……. % giá trị hợp đồng ngay sau khi Bên A thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cho Bên B.

Bên B sẽ thanh toán ……… % cho Bên A sau khi Bên A hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Bên B.

 

Điều 4: Phí chuyển nhượng

Trong trường hợp phát sinh phí chuyển nhượng thì Bên ……. sẽ là người chi trả các khoản phí chuyển nhượng.

 

Điều 5: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu này. Không bên nào được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng này.

2. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu Bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng đã ký sẽ bị phạt với số tiền tương đương …… %. (Trong trường hợp Bên A vi phạm sẽ phải chịu khoản phạt nêu trên cộng (+) thêm số tiền tại Điều 3 đã nhận từ Bên B theo Hợp đồng này).

3. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu Bên nào tự ý hủy hợp đồng đã ký sẽ phải chịu một khoản phạt là chênh lệch giữa giá trị của cổ phần trên thị trường (Quy định tại giá rao bán cao nhất theo kể từ ngày thứ 16 tính từ ngày ký hợp đồng này trên …………………….) trừ (-) giá thực hiện giao dịch của Hợp đồng này nhưng khoản tiền chênh lệch không ít hơn ………………. (Trong trường hợp Bên A vi phạm sẽ phải chịu khoản phạt nêu trên cộng (+) thêm số tiền tại Điều 3 đã nhận từ Bên B theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu này).

 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán;

2. Cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Bên B;

3. Có quyền yêu cầu Bên B bồi thường mọi thiệt hại phát sinh theo Điều 5 hợp đồng này do Bên B vi phạm Hợp đồng chuyển nhượng này.

4. Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng ngay khi ………………………………. cho phép được chuyển nhượng.

 

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Thanh toán theo Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên A;

2. Được sở hữu số cổ phần nêu trên sau khi thanh toán khoản tiền nêu tại Điều 2 cho Bên A;

3. Yêu cầu Bên A giao các giấy tờ cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của Bên A đối với toàn bộ số cổ phần chào bán;

4. Có quyền yêu cầu Bên A bồi thường mọi thiệt hại phát sinh theo Điều 6 hợp đồng này do Bên A vi phạm Hợp đồng chuyển nhượng này.

 

Điều 8: Thông báo

Mọi thông báo, yêu cầu và liên lạc khác theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến địa chỉ tương ứng nêu trên.

 

Điều 9: Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Hai Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký phụ lục bổ sung.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ....................................... chấp thuận việc chuyển nhượng.

4. Hợp đồng gồm 03 (ba) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại…………………………………………………………………………………

 

                  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                      BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng