Hợp Đồng Chuyển Đổi Quyền Sử Dụng Đất

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CĐ

………, ngày…..tháng…..năm…..

 

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

1. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm.......................

- Chứng minh nhân dân số:........................do:.......................................cấp ngày…tháng…năm.......

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

- Diện tích đất chuyển đổi: ……………………………..m2

- Loại đất: …………………………………………………………….Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số: …………………………………………………………………………………………………………

- Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………………………

- Thời hạn sử dụng đất còn lại: …………………………………………………………………………………

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………………..do................................................................ cấp ngày......tháng .....năm………

 

2. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm.......................

- Chứng minh nhân dân số:........................do:.......................................cấp ngày…tháng…năm.......

- Nghề nghiệp: …….……………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

- Diện tích đất chuyển đổi: ……………………………..m2

- Loại đất: …………………………………………………………….Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số: …………………………………………………………………………………………………………

- Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………………………

- Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………………………………………

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………..do................................cấp ngày......tháng .....năm…

 

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I  hợp đồng này.

b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

c) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có). 

d) Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

 

4. Quyền và nghĩa vụ vủa các bên:

4.1. Nghĩa vụ của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất

a) Chuyển giao đất cho nhau đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

b) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn;

c) Chịu lệ phí về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà mình được chuyển đổi và thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

d) Thanh toán tiền chênh lệch, nếu giá trị quyền sử dụng đất chuyển đổi của một bên cao hơn, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4.2. Quyền của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất

a) Yêu cầu bên kia giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

b) Yêu cầu bên kia giao cho mình toàn bộ giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;

c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển đổi;

d) Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

 

5. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có):

 

6. Thỏa thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)

Hợp đồng này lập tại ...................ngày.... tháng.... năm ...... thành ........ bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền dưới đây xác nhận.

 

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất chuyển đổi:

- Về giấy tờ sử dụng: …………………………………………………………………………….

- Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………………………………….

Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………………………………….

Loại đất: …………………………………………………………………………………………….

Diện tích: ……………………………………………………………………………………………

Thuộc tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………

Sồ thửa đất: ………………………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: …………………………………………………..

- Về điều kiện chuyển đổi: ………………………………………………………………………

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng