Điều Chỉnh Tăng Giảm Ngành Nghề Công Ty Có Vốn Nước Ngoài

  • 16/08/2018

Điều chỉnh tăng giảm ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư vì vậy thủ tục rất phức tạp và yêu cầu nhiều hồ sơ giải trình.

Căn cứ quy định pháp Luật về việc điều chỉnh tăng giảm ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Tuy nhiên Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện chưa được ban hành kịp thời. Trong thời gian Nghị định chưa ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư: Công văn số 4366/BKHĐT-PC và Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 và Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015.

Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh Tăng giảm ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài theo quy định khoản 2, Điều 40 Luật Đầu tư, hồ sơ điều chỉnh Tăng giảm ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài gồm:

Hồ sơ phải nộp khi đăng ký điều chỉnh tăng giảm ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Tăng giảm ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài ;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1, Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Đề xuất nội dung dự án đầu tư, bao gồm các nội dung điều chỉnh: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Tư vấn của LHD về việc Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Luật Hồng Đức sẽ tư vấn cho khách hàng thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ pháp lý;

Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam

 

Những thay đổi về thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu Tư mới năm 2014 có hiệu lực 1/7/2015.

Theo quy định Luật đầu tư mới năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các công văn hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thì quy trình hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sử dụng cùng số với mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp tăng giảm ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;

Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Bước 4: Cấp lại dấu của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.

Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.

Lưu ý: Thủ tục hướng dẫn nêu trên đang được thực hiện theo quy định chung của Sở Kế hoạch đầu tư (Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư của Bộ Kế hoạch). Thủ tục này có thể sẽ có sự thay đổi sau khi có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư 2014 được ban hành, Luật Hồng Đức liên tục cập nhật các thủ tục và quy định pháp lý mới phát sinh nhằm đảm bảo doanh nghiệp luôn được cập nhật và thực hiện các thủ tục điều chỉnh đúng quy định pháp luật và thời gian.

Khách hàng tiêu biểu của Luật Hồng Đức (LHD Law Firm)

 

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHINGHOLDINGS …VV

 

Trân trọng cảm ơn quý Khách hàng - Đến với  Dịch vụ thay đổi chứng nhận đầu tư

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư ?

Trả lời

Trong Trường hợp: Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp/mục tiêu hoạt độngcủa dự án

+ Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.

* Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thời gian làm việc:

• Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00.

• Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30

+ Cách thức nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ cần chuẩn bị tăng/giảm ngành trong giấy chứng nhận đầu tư ?

Trả lời

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của Chủ sở hữu Công ty.

* Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

4. Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp.

5. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006).

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án. (Doanh nghiệp báo cáo theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc theo mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

7. Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ)...

BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHÔNG?

Có, bạn có thể thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam nếu bạn đáp ứng các điều kiện quy định. Quy trình thay đổi chứng chỉ phải được tuân theo.

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015 / NĐ-CP, nhà đầu tư có thể thay đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu cần tăng vốn đầu tư tại Việt Nam để mở rộng hoạt động đầu tư trong nước.

Thủ tục thay đổi hoặc điều chỉnh IRC được nêu dưới đây:

1. Nộp văn bản đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Gửi báo cáo thực hiện dự án với ngày cho đến ngày điều chỉnh.

3. Cơ quan có liên quan quyết định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Các tài liệu khác cần thiết cho việc đăng ký bao gồm:

  • Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân
  • Bản sao giấy chứng nhận thành lập
  • Đề xuất đầu tư
  • Bản sao của từng tài liệu: cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, báo cáo tài chính, cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính, mô tả năng lực tài chính và bảo lãnh
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng