Bộ Tài Chính Giám Sát Việc Đầu Tư Vốn Nhà Nước Vào Doanh Nghiệp

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bộ Tài chính giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối tượng, nội dung và phương thức giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp như sau:

Đối tượng giám sát

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu giám sát các trường hợp đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đến năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

(i) nguồn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;

(ii) có nguồn gốc từ các khoản thanh toán trái phiếu đặc biệt.

Các trường hợp khác, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm giám sát gửi báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đối với các trường hợp đến ngày 19/02/2021, Bộ Tài chính chưa gửi Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020 (thực hiện năm 2021) theo đề nghị của Bộ Tài chính. Công văn 15802 / BTC-TCDN ngày 23/12/2020 của Bộ Tài chính: Bộ Tài chính không có căn cứ lập và công bố kế hoạch giám sát, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm không gửi báo cáo Bộ Tài chính và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện giám sát theo quy định.

(Xem thêm tại Phụ lục 01 đính kèm)

Nội dung giám sát

Thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại:

– Các khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

– Điều 6 Nghị định số 87/2015 / NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính. của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

– Điều 4 Thông tư 200/2015 / TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động. công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Phương pháp giám sát

Đối với trường hợp phát sinh từ việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đến năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp); Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu giám sát trực tiếp.

Đối với trường hợp phát sinh vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đến năm 2020 của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn thanh toán TPĐB): Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát gián tiếp.

Căn cứ kế hoạch giám sát đề xuất với Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm giám sát trực tiếp hoặc giám sát gián tiếp theo nội dung, hình thức quy định và hướng dẫn tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Điều 6 Nghị định 87/2015 / NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 200/2015 / TT-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN