Biên Bản Thanh Lý (Nghiệm Thu) Hợp Đồng Giao Khoán

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đơn vi: ……………………

Bộ phận: ………………….

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số: …………………/TLHĐGK

- Căn cứ Hợp đồng giao khoán số ...../20......./HĐGK-.................. ký ngày ...../...../20....

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng giao khoán.

 

Hôm nay, ngày ..... tháng ...... năm ....... Tại ……………………………………………………………………..

Họ và tên: .......................................................... Chức vụ: ...............................................................

Đại diện: ............................................................. Bên giao khoán: ...................................................

Họ và tên: .......................................................... Chức vụ: ...............................................................

Đại diện: ............................................................. Bên nhận khoán: ..................................................

 

Cùng thanh ký hợp đồng số ................................. ngày .... tháng ..... năm ......

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện: ..............................................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: ...........................................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ........................... đồng

(Viết bằng chữ: ................................................................................................................................)

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng: ............................ đồng

(Viết bằng chữ: ................................................................................................................................)

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là ................................. đồng

(viết bằng chữ): .................................................................................................................................

Kết kuận: .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

            ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN                                            ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN

                         (Ký, họ tên)                                                                       (Ký, họ tên)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng