Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Và Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Ở

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

 

- Căn cứ Quyết định số ___/___ngày.......tháng.......năm.......... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ................................ về bán nhà ở  thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):

Số:       đường:.................... Phường (xã, thị trấn):               quận (huyện):....................

- Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số: ………………./HĐ.MBNƠ ngày.....tháng.......năm.........của Công ty ………………………………………

- Căn cứ biên lai thu  lệ phí trước bạ ngày .......................của Chi cục  Thuế quận………………………

 

Hôm nay ngày.......tháng..........năm ..............., tại Công ty quản lý nhà ...........................................

Đại diện bên bán là Ông (Bà):.........................................................................................................

Chức vụ:.........

Địa chỉ giao dịch:....................................Số điện thoại:..........................Số Fax:.............................

 

Đại diện bên mua là Ông (Bà):........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................................do......................................................................

cấp ngày:....................... tháng…………………….năm………………………………………………………

Địa chỉ thường trú :...............đường...............................................................................................

phường (xã, thị trấn):..........................quận (huyện)............

 

- Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.

- Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ................ ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định.

- Bên bán nhà  sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân................... ký.

- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản.

- Biên bản này được lập thành ............bản: bên bán giữ ...........bản, bên mua giữ.......bản,....bản lưu hồ sơ.

 

                          BÊN MUA                                            BÊN BÁN

                 (Ký và ghi rõ họ và tên)                           (Ký tên, đóng dấu)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng