Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: ............/20......../TLHDCN

- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số ...../20......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../20....

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng.

 

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20......, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN..................................

Chúng tôi gồm:

1. Bên chuyển nhượng cổ phần:            

Ông/bà:..............................               Giới tính: .....................

Sinh ngày:....../......./19......                Dân tộc: .....................          Quốc tịch: ............................

Số CMND:  ......................                 Ngày cấp: ......./....../20...     Nơi cấp: ................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................................

(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Ông/Bà:............................               Giới tính: .....................

Sinh ngày:....../......./19......                Dân tộc: .....................          Quốc tịch: ............................

Số CMND:  ......................                 Ngày cấp: ......./....../20...     Nơi cấp: ................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................................

(Được gọi là bên B tại các điều khoản của Hợp đồng)

 

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng số ....../20......./HĐCNCP-...... ký ngày ...../...../20...., cụ thể như sau:

Ông ......................... đã thanh toán đầy đủ cho Ông ............................... số tiền ..............000.000 đồng (Bằng chữ:.............triệu đồng Việt Nam) và .................................. đã chuyển nhượng .....................000 cổ phần (Bằng chữ: .....................nghìn cổ phần) của mình cho ông ...................theo hợp đồng chuyển nhượng số......../20......./HĐCNCP-................ ký ngày ....../......../20.........

Kể từ ngày ........../............/20............., hợp đồng chuyển nhượng số ........../20................./HĐCNCP-...........

ký ngày ............./......./20...... được thanh lý xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi bên giữ  01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

                 BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                           BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN ................................... đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận các bên đã thực hiện xong việc chuyển nh­ượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ..................................................................................................................

Giám đốc: …………………………………………………………………………………………………… 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng