english
english

Công văn số 4485/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá khi xuất hóa đơn GTGT

  • 16/08/2018

Công văn số 4485/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá khi xuất hóa đơn GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4485/TCT-CS
V/v Tỷ giá khi xuất hóa đơn GTGT.
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5543/CT-TTHT ngày 14/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tỷ giá ghi trên hóa đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm 2.e Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn
Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.
Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.
Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.
Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá”.
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Ban đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế ký hợp đồng số 01/2009/HĐKT ngày 28/10/2009 với Liên danh nhà thầu POSCO E&C – Samsung C&T về việc xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Nếu nhà thầu được phép thu bằng ngoại tệ đồng Krw (Won) theo quy định của pháp luật thì khi nghiệm thu, bàn giao công trình, Liên danh nhà thầu POSCO E&C – Samsung C&T phải xuất hóa đơn GTGT cho Ban đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt; đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.
Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.
- Nếu nhà thầu không được phép thu bằng ngoại tệ đồng Krw (Won) theo quy định của pháp luật thì đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT được ghi bằng đồng Việt Nam (VND).
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TVQT, PC, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng