english
english

Công văn số 6498/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế hàng nhập SXXK chuyển sang tiêu thụ nội địa

  • 16/08/2018

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6498/TCHQ-TXNK
V/v tính thuế hàng nhập SXXK chuyển sang tiêu thụ nội địa   
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 
Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương
Trả lời công văn số 2588/HQBD-TXNK ngày 14/10/2011 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc tính thuế đối với hàng nhập SXXK chuyển sang tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010, Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là vật tư nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu như trình bày của Cục Hải quan Bình Dương tại công văn số 2588/HQBD-TXNK nêu trên, khi được tiêu thụ nội địa phải kê khai nộp thuế GTGT; xác định lại trị giá tính thuế; xác định lại thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Thời điểm tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) là thời điểm đăng ký tờ khai; thời điểm tính thuế GTGT là thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng (tỷ giá, thuế suất tại thời điểm hàng hóa thay đổi đích sử dụng, thời điểm xác định trị giá hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương được biết và thực hiện.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng