english
english

Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế

  • 16/08/2018

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 4677/TCT-CS
V/v xác định mức doanh thu không phải nộp thuế.
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP đã hướng dẫn về xác định mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Tại Điều 2 Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động quy định như sau:
“Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau:
1. Mức 2.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
2. Mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
3. Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
4. Mức 1.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”
Căn cứ hướng dẫn trên, căn cứ xác định mức doanh thu theo tháng không phải nộp thuế theo phương pháp khoán dựa trên mức lương tối thiểu chung và tỷ lệ chịu thuế TNCN, trong đó mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.
Tổng cục Thuế đề nghị để Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục thuế tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC,CST - BTC;
- Vụ PC -TCT;
- Lưu VT, CS (4).M.Hiền
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng