6687/VPCP-KG 19/11/2007 V/v góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ

  • 16/08/2018

Công văn số 6687/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ : V/v góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số:  6687/VPCP-KG
V/v góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007
 
Kính gửi:
 
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp.
 
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12584/BTC-TCDN ngày 19 tháng 9 năm 2007) về việc góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp để thống nhất các nội dung hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt quá thẩm quyền.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ;
các Vụ: CN, KTTH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (5) 22
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
  (Đã ký)
 
Trần Quốc Toản
Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CV6687VPCP.DOC (29696 Byte)
 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng