723/TTG-QHQT 08/06/2007 V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ.

  • 16/08/2018

Công văn số 723/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số:  723/TTg-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007
 
Kính gửi:
 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính.
 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3258/BKH-KHĐN ngày 14 tháng 5 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp 07 hạng mục trang thiết bị trị giá 214.900 đô la Mỹ cho dự án "Ứng dụng thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nâm" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.
- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trực tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị nói trên theo quy định hiện hành./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
các Vụ: KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2). 14
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
Phạm Gia Khiêm
Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CV723TTG.HTM (7173 Byte)
 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng