870/TTG-QHQT 02/07/2007 V/v ký kết Thỏa thuận dự án Việt Nam - Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ

  • 16/08/2018

Công văn số 870/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v ký kết Thỏa thuận dự án Việt Nam - Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:  870 /TTg-QHQT

V/v ký kết Thỏa thuận dự án Việt Nam - Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

 

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại Giao;

- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1549/BKHCN-HTQT, ngày 20 tháng 6 năm 2007) về việc ký Thỏa thuận dự án Việt Nam - Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ do Chính phủ Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Thỏa thuận dự án giữa Chính phủ nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ đối với "Dự án Việt Nam - Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ (SVIP)".

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ ký thỏa thuận nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;

- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc,

   Các Vụ: TH, Ban XDPL, KG, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, QHQT (3).17

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CV870TTG.HTM (7959 Byte)
 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng