Nghị định số 75/2002/NĐ-CP quy định về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

  • 16/08/2018

Chính phủ
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
----
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 75/2002/NĐ-CP
----------------------
 
Hà nội ngày 30 tháng 08 năm 2002

Nghị định củaChính phủ
Về việc điều chỉnhmức thuế môn bài
------------------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều lệ Thuế Công thương ban hành kèm theo Nghị quyết số200/NQ-TVQH ngày 18 tháng 01 năm 1966 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Pháp lệnhngày 03 tháng 03 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một sốđiều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công nghiệp và thuế hàng hoá;Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN ngày 10 tháng 09 năm 1991 của Hội đồng Nhà nướcvề thuế môn bài và thuế sát sinh.
Căn cứ mức trượt giá từ năm 1996 đến nay;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH
Điều 1. Từ năm 2003 thuế môn bài áp dụng như sau:
1. Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 mức: 3.000.000 đồng,2.000.000 đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng.
2. Hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức: 1.000.000 đồng, 750.000đồng, 500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng.
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể căn cứ tính thuế môn bài áp dụng cho cáctổ chức kinh doanh và hộ cá thể kinh doanh theo các mức trên.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003,thay thế các mức thuế môn bài quy định tại Nghị định số 52/CP ngày 09 tháng9 năm 1996 của Chính phủ.
Điều3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
TM. Chính phủ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Thủ tướng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ
Phan Văn Khải
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: KTTH (5b), Văn thư.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng