Mẫu Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cai Nghiện Ma Túy Tự Nguyện

  • 12/03/2020
Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được ban hành kèm theo Nghị định 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/9/2010 thì các đối tượng cai nghiện tại cộng đồng là người nghiện ma túy đang cư trú tại công đồng mà không có điều kiện cai nghiện tại gia đình.

Trong đó, các cơ sở cai nghiện áp dụng các biện pháp điều trị, tư vấn, học tập, lao động, rèn luyện nhằm giúp người nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý và hành vi, nhân cách trở về tình trạng bình thường.

Ngoài ra, các đối tượng cai nghiện tại cơ sở cai nghiện có độ tuổi từ 12 trở lên và được áp dụng thời hạn cai nghiện là từ 06 – 12 tháng tính từ ngày ký quyết định cai nghiện tự nguyện.

Chế độ, chính sách với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

Căn cứ Nghị định 80/2018/NĐ-CP, người đi cai nghiện ma túy tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ nhiều chế độ, chính sách. Trong đó, bao gồm:

- Bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần tại các cơ sở cai nghiện công lập

- Hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ, điều trị nhiễm trùng cơ hội, thuốc chữa bệnh thông thường với các đối tượng:

+ Thương binh;

+ Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Người thuộc hộ nghèo;

+ Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;

+ Trẻ em mồ côi;

+ Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, dự kiến số lượng mà quyết định:

- Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn

- Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân tối thiểu bằng 70% của người bị xử lý hành chính phải đi cai nghiện bắt buộc

- Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tự nguyện
 

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện (Ảnh minh họa)

 

     CƠ QUAN QUẢN LÝ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………………………                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               ---0o0----                                                             ---0o0----

                                                                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    ………, ngày.... tháng.... năm …….

 

HỢP ĐỒNG

Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Số: ……./HĐDV  

 

Căn cứ Quyết định thành lập Cơ sở ………………………..……………………………….

Căn cứ Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy số …………. /BLĐTBXH-GPHĐCNMT ngày ….tháng …. năm …... của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho cơ sở ………………. trong đó có nội dung hoạt động được phép cai nghiện ma túy…………..;

Xét nguyện vọng của người ký hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện và khả năng của cơ sở cai nghiện;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 20…….. tại Cơ sở ………………………………….

Chúng tôi gồm có:

I. Bên A: TÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

1. Ông/Bà ...........................................................................................................................

2. Chức vụ: .......................................................................................................................

3. Điện thoại:……………………….. Số Fax: ………………………..Email:.........................

4. Số tài khoản:………………………..mở tại ngân hàng...................................................

5. Mã số thuế:...................................................................................................................

II. Bên B: NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

1. Ông/bà: …………………………………………………………..

2. Sinh ngày…....tháng…...năm…………..

3. Số của giấy tờ (thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe): ……………………. ngày cấp………………; nơi cấp .............................................................

4. Địa chỉ nơi ở:.................................................................................................................

5. Điện thoại:…………………............................................................................................

6. Quan hệ với người cai nghiện ma túy tự nguyện (Ghi rõ: Là người nghiện ma túy; người giám hộ; cha, mẹ)...................................................................................................

Hai bên thống nhất ký hợp đồng cai nghiện ma túy với các điều khoản sau:

Điều 1. Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy

Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy:

1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe (chỉ điều trị nội trú, trừ trường hợp chỉ định của Bác sỹ)

………………………………………………….......................................................................

2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện (Ghi cụ thể nội trú; ngoại trú; cả nội trú và ngoại trú với thời gian cụ thể)

............................................................................................................................................

Điều 2. Các khoản kinh phí được nhà nước hỗ trợ và thỏa thuận người cai nghiện phải đóng góp

1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe

............................................................................................................................................

2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện

............................................................................................................................................

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

1. Quyền và trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Người cai nghiện ma túy tự nguyện được cơ sở cai nghiện cung cấp các thông tin sau:

- Các hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Mức kinh phí nhà nước hỗ trợ khi cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Nội quy, quy chế khi cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy.

- Điều kiện chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện vi phạm hợp đồng đã được ký giữa người cai nghiện ma túy tự nguyện với cơ sở cai nghiện ma túy.

- Các hình thức cai nghiện ma túy.

- Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Điều kiện để người cai nghiện ma túy tự nguyện được cung cấp các dịch vụ cai nghiện ở mức chi phí cao hơn.

b) Trách nhiệm của người nghiện ma túy khi tham gia cai nghiện ma túy

- Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người khác tại cơ sở cai nghiện ma túy.

- Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng nghiện ma túy.

- Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trong thời gian cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

- Chi trả các chi phí ngoài mức nhà nước hỗ trợ theo quy định và các dịch vụ cao hơn khi sử dụng theo thỏa thuận.

2. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

a) Cơ sở cai nghiện ma túy được quyền

Chấm dứt hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện đối với những người vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

b) Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

- Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, đồ dùng cá nhân và tư trang (nếu có); khám sức khỏe ban đầu.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động cai nghiện, nội quy quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

- Bảo mật thông tin của người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ các trường hợp sử dụng cho Mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức cung cấp đầy đủ dịch vụ cai nghiện ma túy cho người cai nghiện ma túy tự nguyện theo đúng Hợp đồng đã ký.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…… tháng ……năm……. và kết thúc vào ngày…… tháng……. năm………

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy cần thiết thay đổi; bổ sung nội dung, hai bên thỏa thuận để thực hiện.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

         (Ký tên và đóng dấu)                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách soạn Hợp đồng

Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện là giao dịch giữa người cai nghiện và cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy. Trong đó, người ký kết là người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy và người có nhu cầu cai nghiện.

Đặc biệt, nếu người dưới 18 tuổi có nhu cầu cai nghiện thì phải thực hiện hợp đồng thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Khi tiến hành hợp đồng, người có nhu cầu cai nghiện phải có giấy tờ nhân thân gồm: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy phép lái xe.

Ngay khi người cai nghiện đề xuất nhu cầu và chứng minh nhân thân, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm giải thích rõ quyền, nghĩa vụ của người cai nghiện, của cơ sở cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt lưu ý: Hợp đồng phải được thể hiện đầy đủ, cụ thể, đúng với nhu cầu của người cai nghiện về các nội dung:

- Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy: Theo hình thức nội trú hay ngoại trú, trong thời gian:

+ Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tối thiểu là 06 tháng

+ Thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe tối thiểu là 20 ngày

- Các khoản kinh phí được nhà nước hỗ trợ và thỏa thuận người cai nghiện phải đóng góp (đã nêu ở trên). Nếu người cai nghiện thuộc trường hợp nào thì ghi rõ, cụ thể.

- Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

Trên đây là Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện. Để theo dõi các mẫu hợp đồng khác, mời độc giả bấm vào đây.

Nguyễn Hương

>> Bán ma túy có thể bị tử hình, sử dụng ma túy bị phạt thế nào?

 

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng