Mẫu Giấy Ủy Quyền Mới Nhất Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động

  • 12/03/2020

Giấy ủy quyền là một dạng văn bản pháp lý được dùng trong trường hợp người ủy quyền không thể có mặt để ký các văn bản, giấy tờ. LuatVietnam cung cấp Mẫu Giấy ủy quyền mới nhất về việc giao kết hợp đồng lao động.

Mẫu Giấy ủy quyền 2019 về việc giao kết hợp đồng lao động


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2019/03/20/Bt__Tai_ve_2003095121.png

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

GIẤY  UỶ QUYỀN

 Về việc giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2015;

Căn cứ (1)….…….....................................................................…………….

Hôm nay, ngày ……tháng……năm ...…., tại (2) ......................................... Chúng tôi gồm có:

I. BÊN UỶ QUYỀN (3): ……….………………………...………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………...……………………..

Địa chỉ nơi cư trú:……………………..........................................................

Chức vụ:…………………….………...…………………………………………

Số CMTND: ......……….., ngày cấp …...…………, nơi cấp ……................

Số hộ chiếu (nếu có):……………………………...…………………………...

Quốc tịch:…………………………...............................................................

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (4):....................................................................

Ngày tháng năm sinh:…………..……………………...………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ….…………………….....................................................

Chức vụ (nếu có):……….………………………...……………………………

Số CMTND: ………….., ngày cấp …..........……, nơi cấp ……...............…

Số hộ chiếu (nếu có): …………………………...……………………………..

Quốc tịch:…………………...…………...………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau: 

Điều 1. Phạm vi ủy quyền

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động (5)………………………..… theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có thời hạn (6)………, kể từ ngày ..… tháng ….. năm .... đến ngày ….. tháng ..… năm…..

Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có)

IV. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (7)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết Giấy ủy quyền 2019 về việc giao kết hợp đồng lao động:

(1) Đối với mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cần bổ sung căn cứ các Luật có liên quan, Điều lệ, Quy chế hoạt động (nếu có).

Ví dụ:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH ABC ban hành ngày 02/08/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ABC ban hành ngày 10/08/2018;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-TCT ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm nhân sự.

(2) Ghi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC, số 28 đường X, phường Y, quận Z, thành phố Hà Nội.

(3) (4) Ghi đầy đủ họ tên của người ủy quyền và người nhận quỷ quyền.

(5) Ghi rõ giới hạn phạm vi ủy quyền giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, có thể là một hoặc nhiều người lao động.

Ví dụ:

Giám đốc chi nhánh công ty ABC tại thành phố Hà Nội thay mặt Tổng giám đốc giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động để làm việc tại chi nhánh của mình.

Hoặc:

Phó Giám đốc công ty ABC được quyền thay mặt Giám đốc giao kết hợp đồng lao động với người lao động phục vụ dự án/công trình D.

……

(6) Ghi rõ thời hạn ủy quyền.

Ví dụ:

Giấy ủy quyền này có thời hạn trong 30 ngày/06 tháng.

Hoặc:

Giấy ủy quyền này có thời hạn cho đến khi Giám đốc/Tổng Giám đốc có quyết định khác thay thế hoặc Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc chi nhánh… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng hoặc thôi việc.

……

(7) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu nhiều chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì bên nhận ủy quyền ký vào danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền.

Trên đây là Mẫu Giấy ủy quyền 2019 về việc giao kết hợp đồng lao động với những minh họa cụ thể. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà bạn đọc có thể sửa đổi cho phù hợp.

Tải biểu mẫu: 
https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2019/03/20/Bt__Tai_ve_2003095121.png

Xem thêm:

Những trường hợp không được ủy quyền

4 điểm cần biết về người đại diện theo pháp luật

Phân biệt Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền

Thùy Linh

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng