english
english

Công văn 714/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn đăng thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

  • 15/01/2020

  

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 
 

 

 


Số: ………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


……, ngày …… tháng …..  năm ……

 

 

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN

QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Căn cứ quy định tại mục c, khoản 1, Điều 42 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, ………….(tên cơ quan đăng ký đầu tư) đề nghị Cục Đầu tư nước ngoài đăng tải thông báo yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

 

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: ………………………………………………………………

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP:……………………………………………….

- Ngày cấp lần đầu:………………………………………………………………

- Địa điểm thực hiện dự án:………………………………………………………

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: …………………………………………….

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có):………………………………………...

 

2. Thông tin về nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: .......................................... ………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………

 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .....................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: .....................................................................................................................

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:..........................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ………….

 

(Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì khai lần lượt thông tin của từng nhà đầu tư như trên)

 

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế:.………………….

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: …………… do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………..

 

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan:……………………………………………………………………..

- Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………...

- Điện thoại:……………………..Email:…………………………………………

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên:……………………………… …………………………………………..

- Chức danh:………………………….. ………………………………………….

- Đơn vị công tác:…………………………………………………………………

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

- Điện thoại:……………………Email:…………………………………………..

 

5. Văn bản gửi kèm (bản sao):

- Biên bản về việc dự án đầu tư ngừng hoạt động và không liên lạc được với nhà đầu tư;

- Văn bản gửi nhà đầu tư yêu cầu liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư;

- Văn bản gửi UBND cấp xã đề nghị hỗ trợ liên lạc với nhà đầu tư; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………

 

THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng